windykacja we włoszech

Windykacja należności we Włoszech

Jedną z dostępnych procedur windykacji należności we Włoszech stanowi postępowanie uproszczone w sprawie wydania nakazu zapłaty (procedimento di ingiunzione) przewidziane w art. 633 i nast. Włoskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Windykacja długu przy zastosowaniu wskazanego postępowania nie zakłada udziału dłużnika, postępowanie jest prowadzone bowiem ex parte czyli bez jego udziału, jedynie na wniosek Wierzyciela. Swoje stanowisko dłużnik będzie mógł zaprezentować jedynie w sytuacji zaskarżenia wydanego nakazu zapłaty.

Dochodzenie należności we Włoszech przy zastosowaniu wskazanego postępowania możliwe jest jednak jedynie w odniesieniu do roszczeń pieniężnych (do zapłaty określonej sumy pieniężnej) albo polegających na dostarczeniu określonych rzeczy ruchomych oraz spełnieniu dodatkowych warunków – takich jak przykładowo przedstawienie pisemnego dowodu istnienia roszczenia.

W przypadku gdy sąd uzna roszczenie wierzyciela za zasadne wydany zostanie nakaz na mocy którego zobowiąże on dłużnika do uregulowania długu w określonym terminie oraz pouczy go o możliwości wniesienia sprzeciwu. Nakaz niezaskarżony przez dłużnika w odpowiednim terminie stanie się prawomocny i polegać będzie egzekucji komorniczej.

Jeżeli wierzyciel dochodzi przed Sadem włoskim zapłaty określonej sumy pieniężnej powinna być ona precyzyjnie określona. W rezultacie w toku wskazanego postępowania nie będzie możliwe dochodzenie roszczeń pozaumownych – w tym np. o naprawienie szkody będącej następstwem czynu niedozwolonego.

Windykacja długu we Włoszech w oparciu o wskazane postępowanie nakazowe nie jest jednak ograniczona do żadnej kwoty, wierzyciel dochodzić można zatem zapłaty należności w dowolnej wysokości.

Wierzyciel posiadający wierzytelność względem dłużnika włoskiego może wykorzystać również instytucję postępowania prowadzonego w trybie zwykłym. Nakaz zapłaty w takim wypadku wydawany jest przez sędziego jednoosobowo tzw. „giudice di pace” (przypadku nieznacznych roszczeń) bądź sąd powszechny (tribunale).

Zasadą ogólną odnoszącą się do postępowania sądowego o zapłatę we Włoszech jest wymóg, aby strony reprezentowane były przez profesjonalnych pełnomocników (obbligo di difesa tecnica). Wymóg ten nie dotyczy jednak tzw. „małych roszczeń”, których wartość jest niższa niż 1.100 euro.

Pozew w sprawie o zapłatę może zostać złożony na biuro podawcze sądu włoskiego lub też ustnie (w przypadku spraw rozpatrywanych przez sędziego „giudice di pace”), a ponadto powinien zawierać informację przewidziane w art. 638 włoskiego kodeksu postępowania cywilnego. Za wyjątkiem ustnego zgłoszenia żądania, pozew powinien być sporządzony w języku włoskim na piśmie – nie może być przy tym złożony w sądzie za pośrednictwem korespondencji elektronicznej jak również faxu.

Windykacja we Włoszech wymaga wiedzy na temat regulacji prawnych, udziału adwokata włoskiego lub wyspecjalizowanej firmy zajmującej się windykacją międzynarodową.