windykacja w anglii

WINDYKACJA WE WŁOSZECH  PŁACISZ TYLKO ZA SUKCES

✓ W terminie do 6 godzin przeprowadzamy darmową, wstępną weryfikację dłużnika we Włoszech i oceniamy wierzytelność pod kątem realności jej odzyskania;

✓ Windykację we Włoszech przeprowadzamy bez zaliczek i bez rozliczania kosztów własnych;

✓ Wynagrodzenie prowizyjne pobieramy po odzyskaniu należności;

✓ Dłużnik dokonuje spłat bezpośrednio na Twój rachunek bankowy.

WINDYKACJA WE WŁOSZECH - 3 KROKI

 

Weryfikacja dłużnika


✓ Przeprowadzamy wstępną weryfikację wierzytelności

✓ Przedstawiamy informację na temat warunków na jakich przyjmujemy sprawę do windykacji

 

Windykacja pozasądowa


✓ Dłużnik spłaca zadłużenie lub przyjęty zostaje harmonogram spłat

✓ W przypadku zdecydowanej odmowy zapłaty przez dłużnika - przekazujemy sprawę do adwokata

 

Windykacja sądowa


✓ Adwokat na zlecenie wierzyciela uzyskuje nakaz lub wyrok

✓ Jeżeli dłużnik nie zapłaci dobrowolnie sprawa kierowana jest do egzekucji komorniczej

SKUTECZNOŚĆ   WINDYKACJI  WE WŁOSZECH

Windykowane wierzytelności
we Włoszech

17.770.000 EURO

Liczba prowadzonych spraw windykacyjnych

724

Liczba spraw zakończonych
powodzeniem

517

CZĘSTE PYTANIA

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres info@tenet.legal lub telefoniczny (+48) 795 000 290

Jak długo trwa weryfikacja dłużnika?

Wstępną weryfikację wierzytelności przeprowadzamy w ciągu 6 godzin od przesłania podstawowych informacji na temat dłużnika.


Jakie dokumenty są potrzebne do polubownej windykacji?

Potrzebujemy faktury lub faktur, które nie zostały opłacone przez dłużnika. Prześlemy Ci również do podpisania odpowiednią dokumentację, zawierającą umowę o współpracy, zlecenie i pełnomocnictwo.


Jak długo trwa polubowna windykacja?

Zwykle efekty podejmowanych działań windykacyjnych są widoczne w ciągu 21 dni od zlecenia windykacji. Jeśli w tym terminie dłużnik nie przystąpi do spłat ani nie przedstawi harmonogramu płatności należy przystąpić do działań sądowych.


Czy zapłacę prowizję jeśli niczego nie odzyskam?

Jeśli windykacja się nie powiedzie, nie płacisz prowizji – jest ona wynagrodzeniem od sukcesu


SKONTAKTUJ  SIĘ  Z  NAMI

WINDYKACJA WE WŁOSZECH – INFORMACJE

 

Jedną z dostępnych procedur windykacji należności we Włoszech stanowi postępowanie uproszczone w sprawie wydania nakazu zapłaty (procedimento di ingiunzione) przewidziane w art. 633 i nast. Włoskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Windykacja długu przy zastosowaniu wskazanego postępowania nie zakłada udziału dłużnika, postępowanie jest prowadzone bowiem ex parte czyli bez jego udziału, jedynie na wniosek Wierzyciela. Swoje stanowisko dłużnik będzie mógł zaprezentować jedynie w sytuacji zaskarżenia wydanego nakazu zapłaty.

Dochodzenie należności we Włoszech przy zastosowaniu wskazanego postępowania możliwe jest jednak jedynie w odniesieniu do roszczeń pieniężnych (do zapłaty określonej sumy pieniężnej) albo polegających na dostarczeniu określonych rzeczy ruchomych oraz spełnieniu dodatkowych warunków – takich jak przykładowo przedstawienie pisemnego dowodu istnienia roszczenia.

W przypadku gdy sąd uzna roszczenie wierzyciela za zasadne wydany zostanie nakaz, na mocy którego zobowiąże on dłużnika do uregulowania długu w określonym terminie oraz pouczy go o możliwości wniesienia sprzeciwu. Nakaz niezaskarżony przez dłużnika w odpowiednim terminie stanie się prawomocny i polegać będzie egzekucji komorniczej.

Jeżeli wierzyciel dochodzi przed Sadem włoskim zapłaty określonej sumy pieniężnej powinna być ona precyzyjnie określona. W rezultacie w toku wskazanego postępowania nie będzie możliwe dochodzenie roszczeń pozaumownych – w tym np. o naprawienie szkody będącej następstwem czynu niedozwolonego.

Windykacja długu we Włoszech w oparciu o wskazane postępowanie nakazowe nie jest jednak ograniczona do żadnej kwoty, wierzyciel dochodzić można zatem zapłaty należności w dowolnej wysokości.

Wierzyciel posiadający wierzytelność względem dłużnika włoskiego może wykorzystać również instytucję postępowania prowadzonego w trybie zwykłym. Nakaz zapłaty w takim wypadku wydawany jest przez sędziego jednoosobowo tzw. „giudice di pace” (przypadku nieznacznych roszczeń) bądź sąd powszechny (tribunale).

Zasadą ogólną odnoszącą się do postępowania sądowego o zapłatę we Włoszech jest wymóg, aby strony reprezentowane były przez profesjonalnych pełnomocników (obbligo di difesa tecnica). Wymóg ten nie dotyczy jednak tzw. „małych roszczeń”, których wartość jest niższa niż 1.100 euro.

Pozew w sprawie o zapłatę może zostać złożony na biuro podawcze sądu włoskiego lub też ustnie (w przypadku spraw rozpatrywanych przez sędziego „giudice di pace”), a ponadto powinien zawierać informację przewidziane w art. 638 włoskiego kodeksu postępowania cywilnego. Za wyjątkiem ustnego zgłoszenia żądania, pozew powinien być sporządzony w języku włoskim na piśmie – nie może być przy tym złożony w sądzie za pośrednictwem korespondencji elektronicznej jak również faxu.

Windykacja we Włoszech wymaga wiedzy na temat regulacji prawnych, udziału adwokata włoskiego lub wyspecjalizowanej firmy zajmującej się windykacją międzynarodową.