Windykacja Irlandia

Windykacja w Irlandii

Windykacja należności w Irlandii

Windykacja w Irlandii może opierać się na uproszczonej procedurze wyroku zaocznego. Powód, który domaga się zapłaty konkretnej sumy pieniężnej albo którego roszczenie jest łatwe do oszacowania może otrzymać wyrok zaoczny. Uzyskanie takiego rozstrzygnięcia możliwe jest również jeśli pozwany nie stawi się na rozprawie ani nie wda się w spór z powodem.
Wyrok zaoczny może być wydany w praktycznie każdym rodzaju spraw. Postępowanie to nie ogranicza się do roszczeń wynikających z umowy albo polegających na świadczeniu sumy pieniężnej.

Stosownie do regulacji europejskich – Rozporządzenia Bruksela I o nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000r. oraz tego rozporządzenia w zmienionym brzmieniu o nr 1215/2012 postępowanie jest możliwe nawet jeśli pozwany podlega innej jurysdykcji niż jurysdykcja sądów irlandzkich. Gdy miejsce zamieszkania pozwanego mieści się poza jurysdykcją sądów irlandzkich, koniecznym jest aby pisma sądowe zostały prawidłowo doręczone pozwanemu, stosownie do właściwych przepisów irlandzkich. Jeżeli pozwany, którego miejsce zamieszkania jest poza jurysdykcją sądów irlandzkich, nie wziął udziału w sprawie lub nie odpowiedział na pozew, powód może wnioskować do sądu irlandzkiego o wydanie wyroku zaocznego.

W Irlandii pozew o wydanie nakazu zapłaty musi być złożony w języku angielskim albo irlandzkim. Pozew dotyczący windykacji w Irlandii musi być sporządzony w specjalnej formie, przewidzianej w postępowaniu, w którym będą dochodzone roszczenia. Pozew przeciwko dłużnikowi w Irlandii nie może zostać wysłany ani fax-em ani e-mailem, nie może być też złożony ustnie, trzeba złożyć go osobiście w sekretariacie właściwego sądu.