Windykacja Malta

Windykacja Malta

Windykacja należności na Malcie

Windykacja należności na Malcie możliwa jest poprzez specjalną procedurę dochodzenia należności odnosząca się do tzw. roszczeń bezspornych. Procedura ta znajdzie zastosowanie do spraw, których wartość nie przekracza kwoty 23,293.73 euro.

Dla potrzeb postępowania za „roszczenie bezsporne” należy uznać co do zasady wymagalne roszczenia pieniężne. W przypadku świadczeń niepieniężnych zastosowanie wskazanego postępowania będzie możliwe jedynie, gdy wierzyciel w sposób w sposób nie budzący wątpliwości określi ich wartość na kwotę nie przekraczającą 23,293.73 euro, zrzekając się swoich roszczeń w zakresie przenoszącym wskazaną kwotę.

Dochodzenia należności na Malcie w oparciu o wskazaną procedurę jest możliwe w odniesieniu do dłużników, których miejsce zamieszkania/siedziba znajduje się na Malcie – z wyłączeniem osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych.

Wierzyciel może rozpocząć windykację poprzez wniesienie pozwu podlegającego doręczeniu dłużnikowi. Pozew powinien wskazać dokładnie podstawę roszczenia oraz twierdzenia na jego poparcie, w tym przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie oraz dowód na ich potwierdzenie. Ponadto pozew powinien zawierać zawiadomienie dla dłużnika, iż w przypadku nie wniesienia odpowiedzi na pozew (zawierającej obalenie twierdzeń pozwu) w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, stanowić on będzie tytuł wykonawczy.

Pozew należy sporządzić w języku maltańskim, strona może jednak złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania w języku angielskim jeżeli jej miejsce zamieszkania/siedziba znajdują się poza granicami Malty. W toku postepowania wymagane jest, aby strony były reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników.

Prowadząc windykację na Malcie nie ma możliwości wniesienia pozwu za pośrednictwem korespondencji e-mail lub faxem. Pozew podlega opłacie sądowej, która jest zróżnicowana w zależności od rodzaju sprawy i/lub wartości przedmiotu sporu.