windykacja w anglii

WINDYKACJA NA MALCIE  PŁACISZ TYLKO ZA SUKCES

✓ W terminie do 6 godzin przeprowadzamy darmową, wstępną weryfikację dłużnika na Malcie i oceniamy wierzytelność pod kątem realności jej odzyskania;

✓ Windykację na Malcie przeprowadzamy bez zaliczek i bez rozliczania kosztów własnych;

✓ Wynagrodzenie prowizyjne pobieramy po odzyskaniu należności;

✓ Dłużnik dokonuje spłat bezpośrednio na Twój rachunek bankowy.

WINDYKACJA NA MALCIE - 3 KROKI

 

Weryfikacja dłużnika


✓ Przeprowadzamy wstępną weryfikację wierzytelności

✓ Przedstawiamy informację na temat warunków na jakich przyjmujemy sprawę do windykacji

 

Windykacja pozasądowa


✓ Dłużnik spłaca zadłużenie lub przyjęty zostaje harmonogram spłat

✓ W przypadku zdecydowanej odmowy zapłaty przez dłużnika - przekazujemy sprawę do adwokata

 

Windykacja sądowa


✓ Adwokat na zlecenie wierzyciela uzyskuje nakaz lub wyrok

✓ Jeżeli dłużnik nie zapłaci dobrowolnie sprawa kierowana jest do egzekucji komorniczej

SKUTECZNOŚĆ   WINDYKACJI  NA MALCIE

Windykowane wierzytelności
na Malcie

2.760.000 EURO

Liczba prowadzonych spraw windykacyjnych

127

Liczba spraw zakończonych
powodzeniem

95

CZĘSTE PYTANIA

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres info@tenet.legal lub telefoniczny (+48) 795 000 290

Jak długo trwa weryfikacja dłużnika?

Wstępną weryfikację wierzytelności przeprowadzamy w ciągu 6 godzin od przesłania podstawowych informacji na temat dłużnika.


Jakie dokumenty są potrzebne do polubownej windykacji?

Potrzebujemy faktury lub faktur, które nie zostały opłacone przez dłużnika. Prześlemy Ci również do podpisania odpowiednią dokumentację, zawierającą umowę o współpracy, zlecenie i pełnomocnictwo.


Jak długo trwa polubowna windykacja?

Zwykle efekty podejmowanych działań windykacyjnych są widoczne w ciągu 21 dni od zlecenia windykacji. Jeśli w tym terminie dłużnik nie przystąpi do spłat ani nie przedstawi harmonogramu płatności należy przystąpić do działań sądowych.


Czy zapłacę prowizję jeśli niczego nie odzyskam?

Jeśli windykacja się nie powiedzie, nie płacisz prowizji – jest ona wynagrodzeniem od sukcesu


SKONTAKTUJ  SIĘ  Z  NAMI

WINDYKACJA NA MALCIE – INFORMACJE

 

Windykacja należności na Malcie możliwa jest poprzez specjalną procedurę dochodzenia należności odnosząca się do tzw. roszczeń bezspornych. Procedura ta znajdzie zastosowanie do spraw, których wartość nie przekracza kwoty 23,293.73 euro.

Dla potrzeb postępowania za „roszczenie bezsporne” należy uznać co do zasady wymagalne roszczenia pieniężne. W przypadku świadczeń niepieniężnych zastosowanie wskazanego postępowania będzie możliwe jedynie, gdy wierzyciel w sposób niebudzący wątpliwości określi ich wartość na kwotę nie przekraczającą 23,293.73 euro, zrzekając się swoich roszczeń w zakresie przenoszącym wskazaną kwotę.

Dochodzenia należności na Malcie w oparciu o wskazaną procedurę jest możliwe w odniesieniu do dłużników, których miejsce zamieszkania/siedziba znajduje się na Malcie - z wyłączeniem osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych.

Wierzyciel może rozpocząć windykację poprzez wniesienie pozwu podlegającego doręczeniu dłużnikowi. Pozew powinien wskazać dokładnie podstawę roszczenia oraz twierdzenia na jego poparcie, w tym przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie oraz dowód na ich potwierdzenie. Ponadto pozew powinien zawierać zawiadomienie dla dłużnika, iż w przypadku nie wniesienia odpowiedzi na pozew (zawierającej obalenie twierdzeń pozwu) w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, stanowić on będzie tytuł wykonawczy.

Pozew należy sporządzić w języku maltańskim, strona może jednak złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania w języku angielskim jeżeli jej miejsce zamieszkania/siedziba znajdują się poza granicami Malty. W toku postepowania wymagane jest, aby strony były reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników.

Prowadząc windykację na Malcie nie ma możliwości wniesienia pozwu za pośrednictwem korespondencji e-mail lub faxem. Pozew podlega opłacie sądowej, która jest zróżnicowana w zależności od rodzaju sprawy i/lub wartości przedmiotu sporu.