windykacja w anglii

Windykacja należności w Anglii

jest o tyle utrudniona, że nie są przewidziana żadna szczególna i uproszczona procedura nakazowa, jak jest to w większości krajów europejskich. Istnieje jednak procedura zastępcza, którą można wykorzystać w toku sądowej windykacji a w wyniku której powód może otrzymać wyrok zaoczny.

Procedura wydawania wyroku zaocznego jest częścią normalnego sądowego postępowania cywilnego w Anglii i Walii. W następstwie wniesienia pozwu przez wierzyciela pozwany podejmując obronę powinien odpowiedzieć w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Jeżeli pozwany nie odpowie na pozew , powód może zwrócić się do sądu o wydanie wyroku zaocznego. Tak długo jak długo powód nie wystąpi z żądaniem wydania wyroku zaocznego dłużnik może złożyć odpowiedź i tym samym zablokować możliwość wydania wyroku zaocznego.

Nie ma żadnej górnej granicy wartości roszczenia co do którego możliwym jest uzyskanie wyroku zaocznego

Jeżeli roszczenie dotyczy określonej sumy, wnioskodawca jest zobowiązany jedynie do złożenia wniosku o wydanie wyroku zaocznego. Takie wnioski są zazwyczaj rozpatrywane przez pracowników administracyjnych sądu, a nie sędziego. W takich przypadkach pracownicy sądu sprawdzają, czy istnieje potwierdzenie doręczenia lub odpowiedź na pozew złożona przez pozwanego, czy odpowiednie okresy minęły, oraz czy wnioskodawca dostarczył sądowi niezbędne dowody.

W przypadku, gdy roszczenie nie jest określone kwotowo wnioskodawca musi złożyć wniosek do sądu. W takich przypadkach sędzia rozpozna tę sprawę. Sędzia decyduje, czy rozprawa w tej kwestii jest konieczna i co wnioskodawca musi przedłożyć (np. jakie dowody), aby pomóc sędziemu ustalić kwotę, do której roszczenia wnioskodawca jest uprawniony.
Dobrą informacją dla wierzycieli indywidualnych prowadzących windykację w Anglii jest brak przymusu aby powód zasięgnął porady lub był reprezentowana przez prawnika. O ile w prostych sprawach dotyczących zadłużeń konsultacja z prawnikiem faktycznie może nie być potrzebna to w przypadku roszczeń przewyższających wartość £10000, w szczególności jeżeli sprawa obejmuje roszczenie o odszkodowanie wskazanym jest aby skorzystać z pomocy prawnika.
Jeżeli wartość roszczenia nie przekracza £10000 wierzyciel może wyznaczyć osobę, która podczas rozprawy będzie reprezentowała jego stanowisko. Taka osobą może być np. małżonek, krewny, przyjaciel lub pracownik poradni prawnej.

Jeśli z roszczeniem występuje osoba prawna koniecznym może okazać się ustanowienie prawnika celem uczestnictwa w rozprawie. Jest to uzależnione od kwoty pieniężnej będącej wartością roszczenia oraz od rodzaju rozprawy.

Pozew powinien być wypełniony w formie pisemnej w języku angielskim i złożony osobiście lub wysłany pocztą do właściwego sądu. Postępowanie przed sądem jest przeprowadzane w języku angielskim. W Anglii funkcjonują elektroniczne systemy które pozwalają na wniesienie pozwy w formie elektronicznej Money Claim Online oraz Possession Claim Online. W pewnych przypadkach możliwe jest wniesienie sprawy za pomocą formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej.