Windykacja Luksemburg

Windykacja Luksemburg

Windykacja należności w Luksemburgu

Oprócz postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty ustanowionego w rozporządzeniu (WE) nr 1896/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. windykacja w Luxemburgu możliwa jest również w ramach postępowania nakazowego (ordonnance sur requête) prowadzonego przed sądem okręgowym w odniesieniu do roszczeń, których wartość przekracza kwotę 10 000 EUR (w przypadku roszczeń których wartość nie przekracza 10 000 EUR zastosowanie znajdzie postępowanie w sprawie tzw. „drobnych roszczeń).

Osoby posiadające stosowny interes prawny mogą wystąpić z wniosek o zabezpieczenie ich roszczeń w ramach postępowania uproszczonego (action en référé) poprzez zastosowanie środków tymczasowych lub wszcząć postępowanie o wydanie nakazu zapłaty.

W ramach postepowania o wydanie postanowienia w przedmiocie środków tymczasowych wymagane jest jednak przeprowadzenie postępowania co do istoty sprawy, co oznacza, że jego przeprowadzenie może okazać się dość kosztowne.

Z kolei postępowanie nakazowe to najszybszy i najtańszy sposób na odzyskanie należności. Postępowanie to dopuszczalne jest w odniesieniu do roszczeń pieniężnych, których kwota nie przekracza 10 000 € (wyłączając odsetki i koszty). Ponadto nakaz może zostać wydany jedynie przeciwko dłużnikowi, który ma miejsce zamieszkania (siedziby) w Luksemburgu. W celu zastosowania procedury nakazowej konieczne jest dysponowanie dokumentem potwierdzającym istnienie roszczenia.

Prowadząc windykację w Luksemburgu należy pamiętać, że do wymogów formalnych pozwu o wydanie nakazu zapłaty należy między innymi prawidłowe oznaczenie stron postpowania (imię, nazwisko, zawód) oraz ich miejsca zamieszkania lub siedziby jak również opis i uzasadnienie przedmiotu sporu. Do pozwu należy również załączyć dokumenty na poparcie twierdzeń zawartych w pozwie. Prawo luksemburskie nie wymaga, aby strony były reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników oraz nie przewidują specjalnego formularza pozwu.

Sąd oddali pozew o wydanie nakazu zapłaty jeżeli uzna, iż powód nie wykazał w dostateczny sposób zasadności dochodzonego roszczenia – tak co do zasady jak i wysokości. Na postanowienie w tym przedmiocie nie przysługuje zażalenie. Należy jednak podkreślić, iż oddalenie pozwu o wydanie nakazu zapłaty nie zamyka drogi do dochodzenia przez Wierzyciela należności na drodze postępowania trybie zwykłym.

Języki postępowania sądowego to francuski, niemiecki i luksemburski – z zastrzeżenia odnoszącymi się do konkretnych rodzajów spraw. Co do zasady, koszty sądowe są płatne pod koniec procesu. Prowadząc windykację w Luxemburgu należy liczyć się jednakże z tym, że Sąd może jednak zobowiązać stronę do złożenia stosownego zabezpieczenia lub zaliczki na poczet kosztów sądowych.