windykacja w anglii

WINDYKACJA W LUXEMBURGU  PŁACISZ TYLKO ZA SUKCES

✓ W terminie do 6 godzin przeprowadzamy darmową, wstępną weryfikację dłużnika w Luksemburgu i oceniamy wierzytelność pod kątem realności jej odzyskania;

✓ Windykację w Luksemburgu przeprowadzamy bez zaliczek i bez rozliczania kosztów własnych;

✓ Wynagrodzenie prowizyjne pobieramy po odzyskaniu należności;

✓ Dłużnik dokonuje spłat bezpośrednio na Twój rachunek bankowy.

WINDYKACJA W LUXEMBURGU - 3 KROKI

 

Weryfikacja dłużnika


✓ Przeprowadzamy wstępną weryfikację wierzytelności

✓ Przedstawiamy informację na temat warunków na jakich przyjmujemy sprawę do windykacji

 

Windykacja pozasądowa


✓ Dłużnik spłaca zadłużenie lub przyjęty zostaje harmonogram spłat

✓ W przypadku zdecydowanej odmowy zapłaty przez dłużnika - przekazujemy sprawę do adwokata

 

Windykacja sądowa


✓ Adwokat na zlecenie wierzyciela uzyskuje nakaz lub wyrok

✓ Jeżeli dłużnik nie zapłaci dobrowolnie sprawa kierowana jest do egzekucji komorniczej

SKUTECZNOŚĆ   WINDYKACJI  W  LUXEMBURGU

Windykowane wierzytelności
w Luxemburg

2.950.000 EURO

Liczba prowadzonych spraw windykacyjnych

99

Liczba spraw zakończonych
powodzeniem

74

CZĘSTE PYTANIA

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres info@tenet.legal lub telefoniczny (+48) 795 000 290

Jak długo trwa weryfikacja dłużnika?

Wstępną weryfikację wierzytelności przeprowadzamy w ciągu 6 godzin od przesłania podstawowych informacji na temat dłużnika.


Jakie dokumenty są potrzebne do polubownej windykacji?

Potrzebujemy faktury lub faktur, które nie zostały opłacone przez dłużnika. Prześlemy Ci również do podpisania odpowiednią dokumentację, zawierającą umowę o współpracy, zlecenie i pełnomocnictwo.


Jak długo trwa polubowna windykacja?

Zwykle efekty podejmowanych działań windykacyjnych są widoczne w ciągu 21 dni od zlecenia windykacji. Jeśli w tym terminie dłużnik nie przystąpi do spłat ani nie przedstawi harmonogramu płatności należy przystąpić do działań sądowych.


Czy zapłacę prowizję jeśli niczego nie odzyskam?

Jeśli windykacja się nie powiedzie, nie płacisz prowizji – jest ona wynagrodzeniem od sukcesu


SKONTAKTUJ  SIĘ  Z  NAMI

WINDYKACJA W LUXEMBURGU – INFORMACJE

 

Oprócz postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty ustanowionego w rozporządzeniu (WE) nr 1896/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. windykacja należności w Luxemburgu możliwa jest również w ramach postępowania nakazowego (ordonnance sur requête) prowadzonego przed sądem okręgowym w odniesieniu do roszczeń, których wartość przekracza kwotę 10 000 EUR (w przypadku roszczeń których wartość nie przekracza 10 000 EUR zastosowanie znajdzie postępowanie w sprawie tzw. „drobnych roszczeń).

Osoby posiadające stosowny interes prawny mogą wystąpić z wniosek o zabezpieczenie ich roszczeń w ramach postępowania uproszczonego (action en référé) poprzez zastosowanie środków tymczasowych lub wszcząć postępowanie o wydanie nakazu zapłaty.

W ramach postepowania o wydanie postanowienia w przedmiocie środków tymczasowych wymagane jest jednak przeprowadzenie postępowania co do istoty sprawy, co oznacza, że jego przeprowadzenie może okazać się dość kosztowne.

Z kolei postępowanie nakazowe to najszybszy i najtańszy sposób na odzyskanie należności. Postępowanie to dopuszczalne jest w odniesieniu do roszczeń pieniężnych, których kwota nie przekracza 10 000 € (wyłączając odsetki i koszty). Ponadto nakaz może zostać wydany jedynie przeciwko dłużnikowi, który ma miejsce zamieszkania (siedziby) w Luksemburgu. W celu zastosowania procedury nakazowej konieczne jest dysponowanie dokumentem potwierdzającym istnienie roszczenia.

Prowadząc windykację w Luksemburgu należy pamiętać, że do wymogów formalnych pozwu o wydanie nakazu zapłaty należy między innymi prawidłowe oznaczenie stron postępowania (imię, nazwisko, zawód) oraz ich miejsca zamieszkania lub siedziby jak również opis i uzasadnienie przedmiotu sporu. Do pozwu należy również załączyć dokumenty na poparcie twierdzeń zawartych w pozwie. Prawo luksemburskie nie wymaga, aby strony były reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników oraz nie przewiduje specjalnego formularza pozwu.

Sąd oddali pozew o wydanie nakazu zapłaty jeżeli uzna, iż powód nie wykazał w dostateczny sposób zasadności dochodzonego roszczenia – tak co do zasady jak i wysokości. Na postanowienie w tym przedmiocie nie przysługuje zażalenie. Należy jednak podkreślić, iż oddalenie pozwu o wydanie nakazu zapłaty nie zamyka drogi do dochodzenia przez Wierzyciela należności na drodze postępowania trybie zwykłym.

Języki postępowania sądowego to francuski, niemiecki i luksemburski – z zastrzeżenia odnoszącymi się do konkretnych rodzajów spraw. Co do zasady, koszty sądowe są płatne pod koniec procesu. Prowadząc windykację w Luxemburgu należy liczyć się jednakże z tym, że Sąd może jednak zobowiązać stronę do złożenia stosownego zabezpieczenia lub zaliczki na poczet kosztów sądowych.