windykacja w anglii

WINDYKACJA W GRECJII  PŁACISZ TYLKO ZA SUKCES

✓ W terminie do 6 godzin przeprowadzamy darmową, wstępną weryfikację dłużnika w Grecji i oceniamy wierzytelność pod kątem realności jej odzyskania;

✓ Windykację w Grecji przeprowadzamy bez zaliczek i bez rozliczania kosztów własnych;

✓ Wynagrodzenie prowizyjne pobieramy po odzyskaniu należności;

✓ Dłużnik dokonuje spłat bezpośrednio na Twój rachunek bankowy.

WINDYKACJA W GRECJII - 3 KROKI

 

Weryfikacja dłużnika


✓ Przeprowadzamy wstępną weryfikację wierzytelności

✓ Przedstawiamy informację na temat warunków na jakich przyjmujemy sprawę do windykacji

 

Windykacja pozasądowa


✓ Dłużnik spłaca zadłużenie lub przyjęty zostaje harmonogram spłat

✓ W przypadku zdecydowanej odmowy zapłaty przez dłużnika - przekazujemy sprawę do adwokata

 

Windykacja sądowa


✓ Adwokat na zlecenie wierzyciela uzyskuje nakaz lub wyrok

✓ Jeżeli dłużnik nie zapłaci dobrowolnie sprawa kierowana jest do egzekucji komorniczej

SKUTECZNOŚĆ   WINDYKACJI  W  GRECJII

Windykowane wierzytelności
w Grecjii

5.660.000 EURO

Liczba prowadzonych spraw windykacyjnych

181

Liczba spraw zakończonych
powodzeniem

146

CZĘSTE PYTANIA

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres info@tenet.legal lub telefoniczny (+48) 795 000 290

Jak długo trwa weryfikacja dłużnika?

Wstępną weryfikację wierzytelności przeprowadzamy w ciągu 6 godzin od przesłania podstawowych informacji na temat dłużnika.


Jakie dokumenty są potrzebne do polubownej windykacji?

Potrzebujemy faktury lub faktur, które nie zostały opłacone przez dłużnika. Prześlemy Ci również do podpisania odpowiednią dokumentację, zawierającą umowę o współpracy, zlecenie i pełnomocnictwo.


Jak długo trwa polubowna windykacja?

Zwykle efekty podejmowanych działań windykacyjnych są widoczne w ciągu 21 dni od zlecenia windykacji. Jeśli w tym terminie dłużnik nie przystąpi do spłat ani nie przedstawi harmonogramu płatności należy przystąpić do działań sądowych.


Czy zapłacę prowizję jeśli niczego nie odzyskam?

Jeśli windykacja się nie powiedzie, nie płacisz prowizji – jest ona wynagrodzeniem od sukcesu


SKONTAKTUJ  SIĘ  Z  NAMI

Dane zgłaszającego
Dane zgłaszającego
Dane zgłaszającego
Dane dłużnika

WINDYKACJA W GRECJII – INFORMACJE

 

Windykacja należności w Grecji powinna uwzględniać możliwość zastosowania uproszczonego postępowania w celu uzyskania nakazu zapłaty.  

W trybie nakazowym mogą być dochodzone roszczenia finansowe, w tym należności pochodzące z weksli, czeków lub weksli własnych, w przypadku gdy wierzytelność jest ujęta w dokumencie oficjalnym lub prywatnym i to zarówno wówczas, gdy kwoty stanowiące przedmiot sporu są wyrażone w walucie Euro lub w walucie obcej.

Nie istnieje górna granica wartości przedmiotu sporu, do której można prowadzić windykację przy wykorzystaniu postępowania nakazowego.

Windykacja w Grecji może być prowadzona zarówno przy wykorzystaniu nakazu zapłaty, jak również przy wykorzystaniu regulacji ogólnych. Wierzyciel ma bowiem obok postępowania uproszczonego możliwość wniesienia sprawy do sądu na podstawie ogólnych przepisów prawa cywilnego w celu wydania przez sąd wyroku.

Należy pamiętać o tym, że postępowanie nakazowe ma zastosowanie do osób i podmiotów funkcjonujących na terenie Grecji.  Nie ma zatem możliwości aby nakazu zapłaty został wydany (a jeżeli został wydany, jest nieważny), jeśli ma on zostać doręczony osobie mieszkającej za granicą, chyba że osoba ta wyznaczyła zgodnie z prawem pełnomocnika do doręczeń w Grecji.

W zależności od charakteru postępowania pozew może zostać złożony:

Α) w przypadku postępowania przed Sądem Arbitrażowym, ustnie z wpisaniem do protokołu lub na piśmie

Β) w przypadku postępowania przed Sądem Pierwszej Instancji obowiązkowo na piśmie i

Pozew musi zawierać:

  • oznaczenie sądu, w którym składa się wniosek
  • oznaczenie rodzaju dokumentu sądowego, a mianowicie "wniosek o wydanie  nakazu zapłaty»
  • określenie danych osobowych: imię, nazwisko, nazwisko rodowe i miejsce zamieszkania wszystkich stron tj. wierzyciela i dłużnika - lub ich przedstawicieli prawnych, a w przypadku osób prawnych, nazwa i siedziba,
  • streszczenie przedmiotu wniosku i przedmiotu sporu w sposób jasny, konkretny i zwięzły, czytelny, napisany w języku greckim a w przypadku załączania dokumentów sporządzonych w językach obcych koniecznym jest załączenie wraz z dokumentem jego tłumaczenie na język grecki,
  • datę i podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, a w przypadku spraw gdzie obligatoryjnie występować musi grecki adwokat - jego podpis
  • adres, w szczególności ulica i numer bloku lub budynku, w którym strona prowadzi swoją działalność, adres pełnomocnika i przedstawiciela prawnego,
  • wniosek o wydanie nakazu zapłaty oraz
  • kwota roszczenia wraz z ewentualnymi odsetkami, których zapłaty powód się domaga.

Adwokat w Grecji obligatoryjnie musi reprezentować powoda jeżeli wniosek o wydanie nakazu zapłaty jest skierowany do Sądu Pierwszej Instancji i odnosi się do roszczeń powyżej dwudziestu tysięcy euro lub do Sądu  Pokoju w przypadku roszczeń od dwunastu tysięcy do dwudziestu tysięcy euro.

Jak wynika z powyższego windykacja w Grecji może zostać przeprowadzona przy wykorzystaniu uproszczonej procedury nakazu zapłaty ale w przypadku dochodzenie kwot o większej wartości grecki adwokat będzie musiał wziąć udział w sprawie .