Windykacja Grecja

Windykacja Grecja

Windykacja należności w Grecji

Windykacja w Grecji powinna uwzględniać możliwość zastosowania uproszczonego postępowania w celu uzyskania nakazu zapłaty.  

W trybie nakazowym mogą być dochodzone roszczenia finansowe w tym należności pochodzących weksli, czeków, weksli własnych w przypadku gdy wierzytelność są ujęte w dokumencie oficjalnym lub prywatnym i to zarówno wówczas, gdy kwoty stanowiące przedmiot sporu są wyrażone w walucie Euro lub w walucie obcej.

Nie istnieje górna granica wartości przedmiotu sporu, do której można prowadzić windykację przy wykorzystaniu postępowania nakazowego.

Windykacja w Grecji może być prowadzona zarówno przy wykorzystaniu nakazu zapłaty, jak również przy wykorzystaniu regulacji ogólnych. Wierzyciel ma bowiem obok postępowania uproszczonego możliwość wniesienia sprawy do sądu na podstawie ogólnych przepisów prawa cywilnego w celu wydania przez sąd wyroku.

Należy pamiętać o tym, że postępowanie nakazowe ma zastosowanie do osób i podmiotów funkcjonujących na terenie Grecji.  Nie ma zatem możliwości aby nakazu zapłaty został wydany (a jeżeli został wydany, jest nieważny), jeśli ma on zostać doręczony osobie mieszkającej za granicą, chyba że osoba ta wyznaczyła zgodnie z prawem pełnomocnika do doręczeń w Grecji.

W zależności od charakteru postępowania pozew może zostać złożony:

Α) w przypadku postępowania przed Sądem Arbitrażowym, ustnie z wpisaniem do protokołu lub na piśmie

Β) w przypadku postępowania przed Sądem Pierwszej Instancji obowiązkowo na piśmie i

Pozew musi zawierać:

  • oznaczenie sądu, w którym składa się wniosek
  • oznaczenie rodzaju dokumentu sądowego, a mianowicie “wniosek o wydanie  nakazu zapłaty»
  • określenie danych osobowych: imię, nazwisko, nazwisko rodowe i miejsce zamieszkania wszystkich stron tj. wierzyciela i dłużnika – lub ich przedstawicieli prawnych, a w przypadku osób prawnych, nazwa i siedziba,
  • streszczenie przedmiotu wniosku i przedmiotu sporu w sposób jasny, konkretny i zwięzły, czytelny, napisany w języku greckim a w przypadku załączania dokumentów sporządzonych w językach obcych koniecznym jest załączenie wraz z dokumentem jego tłumaczenie na język grecki,
  • datę i podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, a w przypadku spraw gdzie obligatoryjnie występować musi grecki adwokat – jego podpis
  • adres, w szczególności ulica i numer bloku lub budynku, w którym strona prowadzi swoją działalność, adres pełnomocnika i przedstawiciela prawnego,
  • wniosek o wydanie nakazu zapłaty oraz
  • kwota roszczenia wraz z ewentualnymi odsetkami, których zapłaty powód się domaga.

Adwokat w Grecji obligatoryjnie musi reprezentować powoda jeżeli wniosek o wydanie nakazu zapłaty jest skierowany do Sądu Pierwszej Instancji i odnosi się do roszczeń powyżej dwudziestu tysięcy euro lub do Sądu  Pokoju w przypadku roszczeń od dwunastu tysięcy do dwudziestu tysięcy euro.

Jak wynika z powyższego windykacja w Grecji może zostać przeprowadzona przy wykorzystaniu uproszczonej procedury nakazu zapłaty ale w przypadku dochodzenie kwot o większej wartości grecki adwokat będzie musiał wziąć udział w sprawie .