windykacja w anglii

WINDYKACJA W CZECHACH  PŁACISZ TYLKO ZA SUKCES

✓ W terminie do 6 godzin przeprowadzamy darmową, wstępną weryfikację dłużnika w Czechach i oceniamy wierzytelność pod kątem realności jej odzyskania;

✓ Windykację w Czechach przeprowadzamy bez zaliczek i bez rozliczania kosztów własnych;

✓ Wynagrodzenie prowizyjne pobieramy po odzyskaniu należności;

✓ Dłużnik dokonuje spłat bezpośrednio na Twój rachunek bankowy.

WINDYKACJA W CZECHACH - 3 KROKI

 

Weryfikacja dłużnika


✓ Przeprowadzamy wstępną weryfikację wierzytelności

✓ Przedstawiamy informację na temat warunków na jakich przyjmujemy sprawę do windykacji

 

Windykacja pozasądowa


✓ Dłużnik spłaca zadłużenie lub przyjęty zostaje harmonogram spłat

✓ W przypadku zdecydowanej odmowy zapłaty przez dłużnika - przekazujemy sprawę do adwokata

 

Windykacja sądowa


✓ Adwokat na zlecenie wierzyciela uzyskuje nakaz lub wyrok

✓ Jeżeli dłużnik nie zapłaci dobrowolnie sprawa kierowana jest do egzekucji komorniczej

SKUTECZNOŚĆ   WINDYKACJI  W  CZECHACH

Windykowane wierzytelności
w Czechach

15.458.000 EURO

Liczba prowadzonych spraw windykacyjnych

623

Liczba spraw zakończonych
powodzeniem

539

CZĘSTE PYTANIA

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres info@tenet.legal lub telefoniczny (+48) 795 000 290

Jak długo trwa weryfikacja dłużnika?

Wstępną weryfikację wierzytelności przeprowadzamy w ciągu 6 godzin od przesłania podstawowych informacji na temat dłużnika.


Jakie dokumenty są potrzebne do polubownej windykacji?

Potrzebujemy faktury lub faktur, które nie zostały opłacone przez dłużnika. Prześlemy Ci również do podpisania odpowiednią dokumentację, zawierającą umowę o współpracy, zlecenie i pełnomocnictwo.


Jak długo trwa polubowna windykacja?

Zwykle efekty podejmowanych działań windykacyjnych są widoczne w ciągu 21 dni od zlecenia windykacji. Jeśli w tym terminie dłużnik nie przystąpi do spłat ani nie przedstawi harmonogramu płatności należy przystąpić do działań sądowych.


Czy zapłacę prowizję jeśli niczego nie odzyskam?

Jeśli windykacja się nie powiedzie, nie płacisz prowizji – jest ona wynagrodzeniem od sukcesu


SKONTAKTUJ  SIĘ  Z  NAMI

Dane zgłaszającego
Dane zgłaszającego
Dane zgłaszającego
Dane dłużnika

WINDYKACJA W CZECHACH – INFORMACJE

 

Windykacja należności w  Czechach może być prowadzona przy wykorzystaniu postępowania o europejskim nakazie zapłaty, ale również z użyciem trzech innych szczególnych postępowań: postępowania nakazowego, elektronicznego postępowania nakazowego oraz postępowania nakazowego z weksla lub czeku.

Nakaz zapłaty może zostać  wydany bez wyraźnego wniosku powoda, jedynie na podstawie pozwu o realizację wierzytelności pieniężnej, pod warunkiem, że prawo to wynika z faktów podanych i udokumentowanych przez powoda. Od stanowiska sądu zależy to, czy sprawę rozstrzygnie w formie nakazu zapłaty. Jeżeli sąd nie wyda takiego nakazu, zarządza rozstrzygnięcie w formie zwykłego postępowania. Nie można wydać nakazu zapłaty, jeżeli ma być doręczony dłużnikowi za granicę lub jeżeli nie jest znane miejsce pobytu dłużnika.

Windykacja w Czechach oparta na elektronicznym nakazie zapłaty powinna uwzględniać fakt, że nakaz taki może być wydany jedynie na wniosek powoda. Wniosek windykacyjny musi być złożony na specjalnym formularzu elektronicznym. Wniosek musi zostać podpisany przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego powoda. Nie można wydać elektronicznego nakazu zapłaty jeśli ma być doręczony dłużnikowi za granicę, lub jeśli nie jest znane miejsce pobytu dłużnika. Obowiązuje górna granica dochodzonej w tym trybie należności w wysokości 1 000 000 CZK (bez należności ubocznych);

W końcu wierzytelności wynikającej z weksla lub czeku wierzyciel może dochodzić na mocy nakazu zapłaty wekslowego lub czekowego. Jeżeli są spełnione warunki formalne, sąd jest zobowiązany zakończyć postępowanie skrócone w formie nakazu zapłaty wekslowego (czekowego). Tego typu nakaz zapłaty można wydać jedynie na wniosek wierzyciela i można go wydać również kiedy ma być doręczony dłużnikowi za granicę. Nakaz zapłaty wekslowy lub czekowy musi być doręczony do rąk własnych dłużnika, doręczenie zastępcze jest wykluczone.

Postępowanie w sprawie nakazów zapłaty nie jest obowiązkowe, powód może prowadzić windykację w Czechach również na drodze normalnego postępowania cywilnego. Jeżeli jednak powód złoży zwykły pozew a wierzytelność  będzie spełniała warunki do wydania nakazu zapłaty, sąd może wydać nakaz zapłaty, również kiedy powód jednoznacznie nie wnioskował o ten rodzaj windykacji.

Pozew, czy wniosek o wydanie nakazu zapłaty, nakazu zapłaty wekslowego lub czekowego, musi spełniać ogólne wymogi pisma sądowego. Musi być w nim podane do jakiego sądu jest skierowane, kto je składa, jakiej sprawy dotyczy oraz musi być opatrzone datą i podpisem. Wniosek musi być złożony w formie pisemnej, przy czym może mieć formę papierową lub elektroniczną, przesłaną w publicznej sieci przesyłania danych. Pismo złożone w formie elektronicznej lub telefaksem należy w terminie trzech dni uzupełnić poprzez złożenie oryginału, ewentualnie pisma o identycznej treści. Niniejsze nie obowiązuje jeżeli pismo elektroniczne zostało opatrzone elektronicznym podpisem gwarantowanym certyfikatem wydanym przez akredytowanego operatora

Wniosek o wydanie elektronicznego nakazu zapłaty można złożyć wyłącznie na wymaganym formularzu w formie elektronicznej. Wniosek oprócz danych ogólnych musi zawierać imię, nazwisko, miejsce zamieszkania stron, ewentualnie numery pesel lub numery identyfikacyjne stron, ewentualnie również ich przedstawicieli, wyszczególnienie decydujących faktów, oznaczenie dowodów, żądanie wnioskodawcy. Wniosek musi również zawierać datę urodzenia osoby fizycznej, numer identyfikacyjny osoby prawnej lub numer identyfikacyjny osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Windykacja w Czechach z wykorzystaniem wyżej zaprezentowanych możliwości proceduralnych jest możliwością wartą rozważenia a co istotne nie obowiązuje przy nich przymus adwokacki, w związku z czym wierzyciel może działać bez pośrednictwa adwokata czeskiego (co jednakże jest obarczone dużym ryzykiem i nie jest wskazane).