windykacja w anglii

WINDYKACJA NA ŁOTWIE  PŁACISZ TYLKO ZA SUKCES

✓ W terminie do 6 godzin przeprowadzamy darmową, wstępną weryfikację dłużnika na Łotwie i oceniamy wierzytelność pod kątem realności jej odzyskania;

✓ Windykację na Łotwie przeprowadzamy bez zaliczek i bez rozliczania kosztów własnych;

✓ Wynagrodzenie prowizyjne pobieramy po odzyskaniu należności;

✓ Dłużnik dokonuje spłat bezpośrednio na Twój rachunek bankowy.

WINDYKACJA NA ŁOTWIE - 3 KROKI

 

Weryfikacja dłużnika


✓ Przeprowadzamy wstępną weryfikację wierzytelności

✓ Przedstawiamy informację na temat warunków na jakich przyjmujemy sprawę do windykacji

 

Windykacja pozasądowa


✓ Dłużnik spłaca zadłużenie lub przyjęty zostaje harmonogram spłat

✓ W przypadku zdecydowanej odmowy zapłaty przez dłużnika - przekazujemy sprawę do adwokata

 

Windykacja sądowa


✓ Adwokat na zlecenie wierzyciela uzyskuje nakaz lub wyrok

✓ Jeżeli dłużnik nie zapłaci dobrowolnie sprawa kierowana jest do egzekucji komorniczej

SKUTECZNOŚĆ   WINDYKACJI  NA ŁOTWIE

Windykowane wierzytelności
na Łotwie

5.390.000 EURO

Liczba prowadzonych spraw windykacyjnych

240

Liczba spraw zakończonych
powodzeniem

197

CZĘSTE PYTANIA

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres info@tenet.legal lub telefoniczny (+48) 795 000 290

Jak długo trwa weryfikacja dłużnika?

Wstępną weryfikację wierzytelności przeprowadzamy w ciągu 6 godzin od przesłania podstawowych informacji na temat dłużnika.


Jakie dokumenty są potrzebne do polubownej windykacji?

Potrzebujemy faktury lub faktur, które nie zostały opłacone przez dłużnika. Prześlemy Ci również do podpisania odpowiednią dokumentację, zawierającą umowę o współpracy, zlecenie i pełnomocnictwo.


Jak długo trwa polubowna windykacja?

Zwykle efekty podejmowanych działań windykacyjnych są widoczne w ciągu 21 dni od zlecenia windykacji. Jeśli w tym terminie dłużnik nie przystąpi do spłat ani nie przedstawi harmonogramu płatności należy przystąpić do działań sądowych.


Czy zapłacę prowizję jeśli niczego nie odzyskam?

Jeśli windykacja się nie powiedzie, nie płacisz prowizji – jest ona wynagrodzeniem od sukcesu


SKONTAKTUJ  SIĘ  Z  NAMI

Dane zgłaszającego
Dane zgłaszającego
Dane zgłaszającego
Dane dłużnika

WINDYKACJA NA ŁOTWIE – INFORMACJE

 

Windykacja należności na Łotwie możliwa jest przy zastosowaniu dwóch rodzajów postępowań:

1. postępowanie w sprawie dochodzenia roszczeń bezspornych (saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana)

2. dochodzenie należności w oparciu o procedurę nakazową (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā)

Postępowania w sprawie dochodzenia roszczeń bezspornych znajdzie zastosowanie w przypadku gdy roszczenie wynika z:

1. umowy dotyczącej zobowiązań stron, które są zabezpieczone hipoteką albo zastawem handlowym;

2. umowy poświadczonej notarialnie (w przypadku gdy świadczenie dłużnika polega na zapłacie określonej sumy pieniężnej albo na zwrocie rzeczy ruchomych)

3. na podstawie umów zawartych na czas określony, których przedmiotem jest najem lub dzierżawa nieruchomości, a które zostały poświadczone notarialnie lub wpisane do księgi wieczystej - w przypadku gdy na ich podstawie dzierżawca lub najemca jest zobowiązany do opuszczenia lub zwrotu dzierżawionej lub najmowanej nieruchomości (z wyjątkiem mieszkania) oraz do uiszczenia opłat z tytułu dzierżawy lub najmu;

4. na podstawie protestu wekslowego.

Powyższe roszczenia nie będą podlegać jednak rozpoznaniu przez sąd w ramach postępowania w sprawie dochodzenia roszczeń bezspornych jeśli:

1. przedmiotem egzekucji jest majątek stanowiący własność państwa;

2. zobowiązanie uległo przedawnieniu, co jednoznacznie wynika z treści samego dokumentu.

Egzekucja roszczeń na Łotwie jest możliwa również w oparciu o procedurę nakazową. Postępowanie to znajdzie zastosowanie w odniesieniu do roszczeń o zapłatę określonej sumy pieniężnej, stwierdzonych przy pomocy odpowiedniego dokumentu, przy czym dotyczy ono jedynie roszczeń wymagalnych. Dodatkowo procedura będzie mogła zostać zastosowana do roszczeń, których przedmiotem jest wypłata wynagrodzenia przewidzianego w ramach umowy o dostawę towarów, zakup towarów oraz świadczenie usług, w przypadku gdy termin wykonania zobowiązania nie został określony w umowie. W tym przypadku również konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego istnieje zobowiązania .

Zastosowanie postępowania nie będzie możliwe w przypadku:

1. płatności z tytułu niewykonania świadczenia wzajemnego;

2. jeśli miejsce zameldowania albo rzeczywiste miejsce pobytu dłużnika nie jest znane;

3. jeśli deklarowane miejsce siedziby, albo rzeczywista siedziba firmy dłużnika znajduje się poza terytorium Łotwy;

4. jeżeli żądana kara umowna przekracza kwotę świadczenia głównego;

5. jeżeli żądana wysokość odsetek przekracza kwotę świadczenia głównego;

6. w odniesieniu do roszczeń pieniężanach, jeżeli kwota zadłużenia przekracza 15 000 EUR.

Pozew w postępowaniu nakazowym należy złożyć do sądu właściwego według miejsca zamieszkania/siedziby albo pobytu dłużnika. Pozew należy przygotować na piśmie przy zastosowania specjalnego formularza.

Wzór formularza pozwu w postępowaniu w sprawie dochodzenia roszczeń bezspornych znajduje się na łotewskim portalu sądowy http://www.tiesas.lv/, pod oznaczeniem E-Pakalpojumi („e-serwis”), E-veidlapas („e-forma”), istnieje wzór wniosku dla wykonania roszczeń bezspornych (pieteikums par strīdu bezstrīdus piespiedu izpildīšanu).

Pozew może być złożony poprzez powoda osobiście albo przez osobę upoważnioną . W takiej sytuacji pełnomocnictwo do działania w imieniu powoda powinno zostać załączone do pozwu. Brak jest wymogu korzystania z usług prawnika lub innego prawnego doradcy.

Pozew oraz pozostałe dokumenty podlegające doręczeniu, które zostały sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język łotewski. Sąd może zaakceptować niektóre czynności procesowe w innym języku jeżeli wniosek taki złoży jedna ze stron, a pozostałe strony zgodzą się na to. Z rozprawy i innych czynności procesowych sporządza się protokół w języku łotewskim.

Windykację na Łotwie ułatwia fakt, że dopuszczalne jest złożenie pisma procesowego, w tym pozwu, przy wykorzystaniu dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym, za wyjątkiem sytuacji, w których prawo łotewskie przewiduje specjalną procedurę dotyczącą wszczęcia postępowania.