Windykacja Łotwa

Windykacja Łotwa

Windykacja należności na Łotwie

Windykacja należności na Łotwie możliwe jest przy zastosowaniu dwóch rodzajów postępowań:

1. postępowanie w sprawie dochodzenia roszczeń bezspornych (saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana)

2. dochodzenie należności w oparciu o procedurę nakazową (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā)

Postępowania w sprawie dochodzenia roszczeń bezspornych znajdzie zastosowanie w przypadku gdy roszczenie wynika z:

1. umowy dotyczącej zobowiązań stron, które są zabezpieczone hipoteką albo zastawem handlowym;

2. umowy poświadczonej notarialnie (w przypadku gdy świadczenie dłużnika polega na zapłacie określonej sumy pieniężnej albo na zwrocie rzeczy ruchomych)

3. na podstawie umów zawartych na czas określony, których przedmiotem jest najem lub dzierżawa nieruchomości, a które zostały poświadczone notarialnie lub wpisane do księgi wieczystej – w przypadku gdy na ich podstawie dzierżawca lub najemca jest zobowiązany do opuszczenia lub zwrotu dzierżawionej lub najmowanej nieruchomości (z wyjątkiem mieszkania) oraz do uiszczenia opłat z tytułu dzierżawy lub najmu;

4. na podstawie protestu wekslowego.

Powyższe roszczenia nie będą podlegać jednak rozpoznaniu przez sąd w ramach postępowania w sprawie dochodzenia roszczeń bezspornych jeśli:

1. Przedmiotem egzekucji jest majątek stanowiący własność państwa;

2. zobowiązanie uległo przedawnieniu, co jednoznacznie wynika z treści samego dokumentu.

Egzekucja roszczeń na Łotwie jest możliwa również w oparciu o procedurę nakazową. Postępowanie to znajdzie zastosowanie w odniesieniu do roszczeń o zapłatę określonej sumy pieniężnej, stwierdzonych przy pomocy odpowiedniego dokumentu, przy czym dotyczy ono jedynie roszczeń wymagalnych. Dodatkowo procedura będzie mogła zostać zastosowania do roszczeń, których przedmiotem jest wypłata wynagrodzenia przewidzianego w ramach umowy o dostawę towarów, zakup towarów oraz świadczenie usług, w przypadku gdy termin wykonania zobowiązania nie został określony w umowie. W tym przypadku również konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego istnieje zobowiązania .

Zastosowanie postępowania nie będzie możliwe w przypadku:

1. płatności z tytułu niewykonania świadczenia wzajemnego;

2. jeśli miejsce zameldowania albo rzeczywiste miejsce pobytu dłużnika nie jest znane;

3. jeśli deklarowane miejsce siedziby, albo rzeczywista siedziba firmy dłużnika znajduje się poza terytorium Łotwy;

4. jeżeli żądana kara umowna przekracza kwotę świadczenia głównego;

5. jeżeli żądana wysokość odsetek przekracza kwotę świadczenia głównego;

6. w odniesieniu do roszczeń pieniężanach, jeżeli kwota zadłużenia przekracza 15 000 EUR.

Pozew w postępowaniu nakazowym należy złożyć do sądu właściwego według miejsca zamieszkania/siedziby albo pobytu dłużnika. Pozew należy przygotować na piśmie przy zastosowania specjalnego formularza.

Wzór formularza pozwu w postępowaniu w sprawie dochodzenia roszczeń bezspornych znajduje się na łotewskim portalu sądowy http://www.tiesas.lv/, pod oznaczeniem E-Pakalpojumi („e-serwis”), E-veidlapas („e-forma”), istnieje wzór wniosku dla wykonania roszczeń bezspornych (pieteikums par strīdu bezstrīdus piespiedu izpildīšanu).

Pozew może być złożony poprzez powoda osobiście albo przez osobę upoważnioną . W takiej sytuacji pełnomocnictwo do działania w imieniu powoda powinno zostać załączone do pozwu. Brak jest wymogu korzystania z usług prawnika lub innego prawnego doradcy.

Pozew oraz pozostałe dokumenty podlegające doręczeniu, które zostały sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język łotewski. Sąd może zaakceptować niektóre czynności procesowe w innym języku jeżeli wniosek taki złoży jedna ze stron, a pozostałe strony zgodzą się na to. Z rozprawy i innych czynności procesowych sporządza się protokół w języku łotewskim.

Windykację na Łotwie ułatwia fakt, że dopuszczalne jest złożenie pisma procesowego, w tym pozwu, przy wykorzystaniu dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym, za wyjątkiem sytuacji, w których prawo łotewskie przewiduje specjalną procedurę dotyczącą wszczęcia postępowania.