Windykacja Austria

Windykacja Austria

Windykacja należności w Austrii

Windykacja w Austrii możliwa jest przy zastosowaniu sprawnego i stosunkowo szybkiego postępowania o wydanie nakazu zapłaty tzw. Mahnverfahren. Postępowanie przeprowadzane jest online. Procedura nakazu zapłaty jest ograniczona do roszczeń, innych niż roszczenia, których rozstrzygnięcie wymaga szczególnego rodzaju postępowania nieprocesowego (Ausserstreitverfahren).

Możliwość dochodzenia roszczeń ograniczona jest również do roszczeń, których kwota nie przekracza wartości 75.000 euro. Roszczenia o zapłatę należności przewyższających tą wartość muszą być dochodzone na drodze “zwykłego” postępowania cywilnego. Postępowanie to jest natomiast obligatoryjne w stosunku dla roszczeń poniżej wskazanej wartości. Austriacka procedura wydania nakazu zapłaty nie może być zastosowana jeżeli pozwany ma miejsce zamieszkania, miejsce zwykłego pobytu lub siedzibę za granicą.

Roszczenia o zapłatę przeciwko rezydentom innych Państwa Członkowskich Unii Europejskiej mogą być egzekwowane przy pomocy europejskiego nakazu zapłaty.

Pozew powinien być wniesiony przy użyciu standardowego formularza. Wybór odpowiedniego formularza zależy wybory trybu postępowania o wydanie nakazu zapłaty (np. postępowanie przed sądem pracy lub o wydanie europejskiego nakaz zapłaty) Formularze są dostępne do pobrania na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości http://www.justiz.gv.at/, zakładka ‘Bürgerservice’. Pozew może zostać wniesiony również drogą elektroniczną lub mogą zostać uzupełnione w drodze internetowej.

Zastępstwo profesjonalnego pełnomocnika jest wymagane w stosunku do spraw cywilnych i handlowych, w których wartość przedmiotu spory przekracza kwotę 5.000 euro – chyba, że sprawy te bez względu na wartość przedmiotu sporu z mocy prawa należą do właściwości sądów rejonowych (Bezirksgericht).

W sprawach cywilnych i handlowych należących do właściwości sądów okręgowych (Landesgerichte) pozew co do zasady powinien być podpisany przez adwokata. Sąd okręgowy jest właściwy we wszystkich sprawach, w których nie jest właściwy sąd rejonowy, niezależnie od wartości sporu, jak na przykład spory dotyczące prawa własności przemysłowej, bądź dot. czynów nieuczciwej konkurencji.

Oficjalnym językiem we wszystkich sądach jest język niemiecki.

Pozew jako pismo inicjujące postępowanie sądowe o zapłatę w Austrii musi zostać złożony na piśmie. Jeżeli jednak nie jest wymagane zastępstwo przez profesjonalnego prawnika pozew może zostać również przyjęty ustnie przez sąd rejonowy właściwy do rozpoznania sprawy.

Windykacja w Austrii możliwa jest również poprzez złożenie pozwu w formie elektronicznej, jednakże jedynie poprzez zamknięty system Austriacki e-Justice (ERV), do użycia którego wymagana jest rejestracja.