windykacja w anglii

WINDYKACJA W AUSTRII  PŁACISZ TYLKO ZA SUKCES

✓ W terminie do 6 godzin przeprowadzamy darmową, wstępną weryfikację dłużnika w Austrii i oceniamy wierzytelność pod kątem realności jej odzyskania;

✓ Windykację w Austrii przeprowadzamy bez zaliczek i bez rozliczania kosztów własnych;

✓ Wynagrodzenie prowizyjne pobieramy po odzyskaniu należności;

✓ Dłużnik dokonuje spłat bezpośrednio na Twój rachunek bankowy.

WINDYKACJA W AUSTRII - 3 KROKI

 

Weryfikacja dłużnika


✓ Przeprowadzamy wstępną weryfikację wierzytelności

✓ Przedstawiamy informację na temat warunków na jakich przyjmujemy sprawę do windykacji

 

Windykacja pozasądowa


✓ Dłużnik spłaca zadłużenie lub przyjęty zostaje harmonogram spłat

✓ W przypadku zdecydowanej odmowy zapłaty przez dłużnika - przekazujemy sprawę do adwokata

 

Windykacja sądowa


✓ Adwokat na zlecenie wierzyciela uzyskuje nakaz lub wyrok

✓ Jeżeli dłużnik nie zapłaci dobrowolnie sprawa kierowana jest do egzekucji komorniczej

SKUTECZNOŚĆ   WINDYKACJI  W  AUSTRII

Windykowane wierzytelności
w Austrii

4.380.000 EURO

Liczba prowadzonych spraw windykacyjnych

201

Liczba spraw zakończonych
powodzeniem

152

CZĘSTE PYTANIA

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres info@tenet.legal lub telefoniczny (+48) 795 000 290

Jak długo trwa weryfikacja dłużnika?

Wstępną weryfikację wierzytelności przeprowadzamy w ciągu 6 godzin od przesłania podstawowych informacji na temat dłużnika.


Jakie dokumenty są potrzebne do polubownej windykacji?

Potrzebujemy faktury lub faktur, które nie zostały opłacone przez dłużnika. Prześlemy Ci również do podpisania odpowiednią dokumentację, zawierającą umowę o współpracy, zlecenie i pełnomocnictwo.


Jak długo trwa polubowna windykacja?

Zwykle efekty podejmowanych działań windykacyjnych są widoczne w ciągu 21 dni od zlecenia windykacji. Jeśli w tym terminie dłużnik nie przystąpi do spłat ani nie przedstawi harmonogramu płatności należy przystąpić do działań sądowych.


Czy zapłacę prowizję jeśli niczego nie odzyskam?

Jeśli windykacja się nie powiedzie, nie płacisz prowizji – jest ona wynagrodzeniem od sukcesu


SKONTAKTUJ  SIĘ  Z  NAMI

WINDYKACJA W AUSTRII – INFORMACJE

Windykacja należności w Austrii możliwa jest przy zastosowaniu sprawnego i stosunkowo szybkiego postępowania o wydanie nakazu zapłaty tzw. Mahnverfahren. Postępowanie przeprowadzane jest online. Procedura nakazu zapłaty jest ograniczona do roszczeń, innych niż roszczenia, których rozstrzygnięcie wymaga szczególnego rodzaju postępowania nieprocesowego (Ausserstreitverfahren).

Możliwość dochodzenia roszczeń ograniczona jest również do roszczeń, których kwota nie przekracza wartości 75.000 euro. Roszczenia o zapłatę należności przewyższających tą wartość fmuszą być dochodzone na drodze “zwykfłego” postępowania cywilnego. Postępowanie to jest natomiast obligatoryjne w stosunku dla roszczeń poniżej wskazanej wartości. Austriacka procedura wydania nakazu zapłaty nie może być zastosowana jeżeli pozwany ma miejsce zamieszkania, miejsce zwykłego pobytu lub siedzibę za granicą.

Roszczenia o zapłatę przeciwko rezydentom innych Państwa Członkowskich Unii Europejskiej mogą być egzekwowane przy pomocy europejskiego nakazu zapłaty.

Pozew powinien być wniesiony przy użyciu standardowego formularza. Wybór odpowiedniego formularza zależy od wyboru trybu postępowania o wydanie nakazu zapłaty (np. postępowanie przed sądem pracy lub o wydanie europejskiego nakaz zapłaty). Formularze są dostępne do pobrania na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości http://www.justiz.gv.at/, zakładka ‘Bürgerservice’. Pozew może zostać wniesiony również drogą elektroniczną lub może zostać uzupełniony na stronie internetowej.v

Zastępstwo profesjonalnego pełnomocnika jest wymagane w stosunku do spraw cywilnych i handlowych, w których wartość przedmiotu spory przekracza kwotę 5.000 euro – chyba, że sprawy te bez względu na wartość przedmiotu sporu z mocy prawa należą do właściwości sądów rejonowych (Bezirksgericht).

W sprawach cywilnych i handlowych należących do właściwości sądów okręgowych (Landesgerichte) pozew co do zasady powinien być podpisany przez adwokata. Sąd okręgowy jest właściwy we wszystkich sprawach, w których nie jest właściwy sąd rejonowy, niezależnie od wartości sporu, jak na przykład spory dotyczące prawa własności przemysłowej bądź dot. czynów nieuczciwej konkurencji.

Oficjalnym językiem we wszystkich sądach jest język niemiecki.

Pozew jako pismo inicjujące postępowanie sądowe o zapłatę w Austrii musi zostać złożony na piśmie. Jeżeli jednak nie jest wymagane zastępstwo przez profesjonalnego prawnika pozew może zostać również przyjęty ustnie przez sąd rejonowy właściwy do rozpoznania sprawy.

Windykacja w Austrii możliwa jest również poprzez złożenie pozwu w formie elektronicznej, jednakże jedynie poprzez zamknięty system Austriacki e-Justice (ERV), do użycia którego wymagana jest rejestracja.