windykacja bułgaria

Windykacja Bułgaria

Windykacja należności w Bułgarii

Windykacja w Bułgarii możliwa jest w oparciu o uproszczoną procedurę nakazową na podstawie której powód może dochodzić swojej wierzytelności.

Wydanie nakazu zapłaty może nastąpić na żądanie wierzyciela między innymi, gdy dochodzi:

  • sum pieniężnych lub rzeczy, jeżeli pozew podlega jurysdykcji sądu rejonowego
  • wydania rzeczy ruchomej, którą dłużnik otrzymał ze zobowiązaniem jej zwrotu jeżeli pozew podlega jurysdykcji sądu rejonowego
  • wierzytelności opartej na:
  • akcie wydanym przez organ administracyjny,
  • dokumencie lub wyciągu z dokumentów księgowych, na podstawie których zostały ustalone
  • należności jednostek państwowych, gminnych oraz banków;
  • akcie notarialnym, porozumieniu lub innej umowie, w której podpisy zostały uwierzytelnione notarialnie,
  • wyciągu z rejestru zastawów
  • umowie zastawu lub wpisu do hipoteki
  • wekslu, wekslu trasowanym lub innych równoważnych papierach wartościowych, jak również obligacjach i bonach.

W przypadkach dotyczących dochodzenia kwot pieniężnych, wydania rzeczy ruchomych nakaz zostanie wydany tylko wtedy jeżeli pozew podlega rozpatrzeniu przez sąd rejonowy. Rozpatrzeniu przez sąd rejonowy podlegają pozwy w sprawach cywilnych i gospodarczych, których wysokość wynosi do 25 000 lewa, jak również wszystkie pozwy dotyczące alimentów, należności z zakresu prawa pracy oraz należności wynikających z decyzji o finansowym obciążeniu osób materialnie odpowiedzialnych.

Wykorzystywanie postępowania uproszczonego przy prowadzeniu windykacji w Bułgarii jest fakultatywne. Nawet jeżeli istnieją przesłanki do wydania tego tytułu wykonawczego powód nie jest zobowiązany do wyboru tej formy postępowania i może złożyć pozew przeciwko dłużnikowi na zasadach ogólnych.

Jeżeli już się zdecydujemy na prowadzenie windykacji wykorzystując powyższą możliwość to należy mieć na uwadze, że konieczne jest korzystanie z formularzy wniosków o wydanie tytułu wykonawczego czy innych czynności związanych z postępowaniem nakazowym, zatwierdzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Należy mieć jednakże na uwadze, że nie ma możliwości wszczęcie windykacji sądowej we wskazanym powyżej trybie jeżeli pozwany nie posiada stałego adresu zamieszkania lub miejsca pobytu lub siedziby i miejsca prowadzonej działalności na terytorium Bułgarii.

Windykacja w Bułgarii z wykorzystaniem postępowania nakazowego niewątpliwie jest możliwością wartą rozważenia szczególnie, że nie obowiązuje przy nim przymus adwokacki w związku z czym wierzyciel teoretycznie może obyć się bez udziału adwokata bułgarskiego (jednakże względy praktyczne decydują o tym, że jest wskazane).