windykacja w belgii

Windykacja w Belgii

Windykacja należności w Belgii

Windykacji w Belgii sprzyja fakt obowiązywania w tym państwie systemu przyspieszonego wymierzania sprawiedliwości, który umożliwia wydanie nakazu zapłaty. Ta uproszczona procedura nadaje się do roszczeń

pieniężnych o zapłatę długu, o wartości nie przekraczjącej 1 860 Euro. Skorzystanie z tej procedury windykacyjnej jest dobrowolne.

Belgijskie przepisy określają, iż ta procedura windykacji znajduje zastosowanie do spraw, w których dłużnik jest zameldowany w Belgii, bądź jego miejsce zamieszkania jest w wyżej wymienionym kraju.

Prawo belgijskie oprócz powyżej przedstawionego postępowania uproszczonego, przewiduje również inne możliwości prowadzenia windykacji sądowej w Belgii.
Nie istnieje typowa forma, która jest używana, aby rozpocząć postępowaniesądowe. Prawo ustanawia liczne warunki, które dotyczą informacji jakie owinny pojawić się w wezwaniu do zapłaty i w pozwie,

Prowadzący windykację w Belgii, zanim skieruje sprawę do sądu, musi wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty. Wezwanie to może mieć formę pisma komornika,które jest dostarczone dłużnikowi, bądź też listu wysłanego z potwierdzeniem nadania i odbioru. Przepisy belgijskie wspominają również o informacjach, które muszą zostać dołączone do wezwania, by potwierdzić jego prawną skuteczność. Niezałączenie tych ważnych danych powoduje, że wezwanie do zapłaty nie posiada mocy prawnej. Informacje, które powinno zawierać wezwanie do zapłaty to:

• Kopia sekcji z rodziału Belgijskiego Kodeksu Sądowego dotyczącą procedury przyspieszonej;

• Wezwanie wymagające płatności w ciągu piętnastu dni od wysłania listu albo od daty, kiedy zostało doręczone dłużnikowi;

• Wskazanie żądanej sumy;

• Wskazanie sądu, który będzie rozstrzygał sprawę, w przypadku kiedy dłużnik nie zapłaci sumy wskazanej w wezwaniu do zapłaty.
Natępnie powód musi przygotować wniosek o wydanie nakazu zapłaty. Wniosek powinien zawierać:

• Dzień, miesiąc, rok;

• Nazwisko, imię, zawód i miejsce zameldowania oraz potwierdzenie upoważnienia do reprezentacji przez prawnych przedstawicieli;

• Przedmiot żądania i dokładnie stanowisko w sprawie dochodzonej sumy

• Wyznacznie sądu, który będzie rozpoznawał sprawę;

• Podpis uprawnionego pełnomocnika (adwokata) i strony od której pochodzi.
Do wniosku należy załączyć:

• Fotokopie dokumentów, na których opiera się pozew;

• albo kopię pisma komornika albo kopię potwierdzenia nadania i odbioru pisma, albo oryginał pisma, wraz z dowodem zaświadczającym o tym, iż odbiorca odmówił przyjęcia listu albo nie odebrał awizowanej do niego przesyłkirazem z dokumentem potwierdzającym, że dłużnik jest zarejestrowany w rejestrze meldunkowym pod danym adresem.
Strony postepowania windykacyjnego mogą uczestniczyć w postępowaniu osobiście albo być reprezentowani przez adwokata belgijskiego.

Firmy (osoby prawne) mogą być reprezentowane przez członków swoich organów bądź też przez adwokata (prawnika).

Język używany w belgijskich sądach przy składaniu dokumentów windykacyjnych jest zależny od położenia geograficznego właściwego sądu. Możę to być język francuski, holenderski bądź niemiecki.

W szczególnych okolicznościach, windykacja sądowa w Belgii może byc prowadzona przez sąd w innym języku niż język oficjalny.