windykacja w anglii

WINDYKACJA W HISZPANII  PŁACISZ TYLKO ZA SUKCES

✓ W terminie do 6 godzin przeprowadzamy darmową, wstępną weryfikację dłużnika w Hiszpanii i oceniamy wierzytelność pod kątem realności jej odzyskania;

✓ Windykację w Hiszpanii przeprowadzamy bez zaliczek i bez rozliczania kosztów własnych;

✓ Wynagrodzenie prowizyjne pobieramy po odzyskaniu należności;

✓ Dłużnik dokonuje spłat bezpośrednio na Twój rachunek bankowy.

WINDYKACJA W HISZPANII - 3 KROKI

 

Weryfikacja dłużnika


✓ Przeprowadzamy wstępną weryfikację wierzytelności

✓ Przedstawiamy informację na temat warunków na jakich przyjmujemy sprawę do windykacji

 

Windykacja pozasądowa


✓ Dłużnik spłaca zadłużenie lub przyjęty zostaje harmonogram spłat

✓ W przypadku zdecydowanej odmowy zapłaty przez dłużnika - przekazujemy sprawę do adwokata

 

Windykacja sądowa


✓ Adwokat na zlecenie wierzyciela uzyskuje nakaz lub wyrok

✓ Jeżeli dłużnik nie zapłaci dobrowolnie sprawa kierowana jest do egzekucji komorniczej

SKUTECZNOŚĆ   WINDYKACJI  W  HISZPANII

Windykowane wierzytelności
w Hiszpanii

10.230.000 EURO

Liczba prowadzonych spraw windykacyjnych

397

Liczba spraw zakończonych
powodzeniem

320

CZĘSTE PYTANIA

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres info@tenet.legal lub telefoniczny (+48) 795 000 290

Jak długo trwa weryfikacja dłużnika?

Wstępną weryfikację wierzytelności przeprowadzamy w ciągu 6 godzin od przesłania podstawowych informacji na temat dłużnika.


Jakie dokumenty są potrzebne do polubownej windykacji?

Potrzebujemy faktury lub faktur, które nie zostały opłacone przez dłużnika. Prześlemy Ci również do podpisania odpowiednią dokumentację, zawierającą umowę o współpracy, zlecenie i pełnomocnictwo.


Jak długo trwa polubowna windykacja?

Zwykle efekty podejmowanych działań windykacyjnych są widoczne w ciągu 21 dni od zlecenia windykacji. Jeśli w tym terminie dłużnik nie przystąpi do spłat ani nie przedstawi harmonogramu płatności należy przystąpić do działań sądowych.


Czy zapłacę prowizję jeśli niczego nie odzyskam?

Jeśli windykacja się nie powiedzie, nie płacisz prowizji – jest ona wynagrodzeniem od sukcesu


SKONTAKTUJ  SIĘ  Z  NAMI

Dane zgłaszającego
Dane zgłaszającego
Dane zgłaszającego
Dane dłużnika

WINDYKACJA W HISZPANII – INFORMACJE

Windykacja należności w  Hiszpanii może zostać przeprowadzona przy wykorzystaniu uproszczonego postępowania nakazowego.

Postępowanie to znajduje swoje zastosowanie przy windykacji zaległych roszczeń pieniężnych, wymagalnych na określoną sumę. W tym trybie możliwe jest dochodzenie zapłaty wierzytelności niezależnie od jej wysokości. Postępowanie jest fakultatywne. Sąd wydaje nakaz zapłaty na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie.

Nie jest możliwe dochodzenie zapłaty w trybie nakazowym w przypadku gdy pozwany mieszka w innym państwie członkowskim niż Hiszpania lub w państwie trzecim, za wyjątkiem wierzytelności pochodzących z tytułu zaległości we wspólnych opłatach Wspólnoty Właścicieli lub wspólnot lokatorskich nieruchomości miejskich.

Windykacja sądowa w Hiszpanii w trybie nakazowym rozpoczyna się od złożenia pisma z żądaniem wydania nakazu, podaniem danych wierzyciela oraz dłużnika, uzasadnieniem roszczenia i jego sumy oraz załączeniem dokumentów stanowiących dowód w sprawie. Nie jest przy tym obowiązkowe korzystanie z formularzy, ale takowe istnieją i są dostępne w dziekanatach sądów jak również na odpowiednich oficjalnych stronach internetowych.

Wskazane jest załączenie do wniosku wszelkich dokumentów, które ujawniają istnienie stosunku prawnego między wierzycielem a dłużnikiem. Szczególnie wartościowe są te podpisane przez dłużnika lub z jego pieczęcią albo znakiem lub z jakimkolwiek innym oznakowaniem w formie fizycznej lub elektronicznej. Wskazane jest powołanie się między innymi na: faktury, listy przewozowe, telegramy, telefaksy, korespondencję e-mail.

Adwokat w Hiszpanii nie musi uczestniczyć w postępowaniu już od samego początku. Roszczenie wierzyciel może zgłosić sam. Dopiero w przypadku gdy windykacja w Hiszpanii przejdzie na dalszy etap i konieczne będzie podjęcie czynności dotyczących sprzeciwu lub egzekucji, wymagany jest udział adwokata i pełnomocnika procesowego, jeśli suma roszczeń przekracza 2.000 €.