Windykacja Hiszpania

Windykacja należności w Hiszpanii

Windykacja w Hiszpanii może zostać przeprowadzona przy wykorzystaniu uproszczonego postępowania nakazowego.

Postępowanie to znajduje swoje zastosowanie przy windykacji zaległych roszczeń pieniężnych, wymagalnych na określoną sumę. W tym trybie możliwe jest dochodzenie zapłaty wierzytelności niezależnie od jej wysokości. Postępowanie jest fakultatywne. Sąd wydaje nakaz zapłaty na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie.

Nie jest możliwe dochodzenie zapłaty w trybie nakazowym w przypadku gdy pozwany mieszka w innym państwie członkowskim niż Hiszpania lub w państwie trzecim, za wyjątkiem wierzytelności pochodzących z tytułu zaległości we wspólnych opłatach Wspólnoty Właścicieli lub wspólnot lokatorskich nieruchomości miejskich

Windykacja sądowa w Hiszpanii w trybie nakazowym rozpoczyna się od złożenia pisma z żądaniem wydania nakazu, podaniem danych wierzyciela oraz dłużnika, uzasadnieniem roszczenia i jego sumy oraz załączeniem dokumentów stanowiących dowód w sprawie. Nie jest przy tym obowiązkowe korzystanie z formularzy, ale takowe istnieją i są dostępne w dziekanatach sądów jak również na odpowiednich oficjalnych stronach internetowych.

Wskazane jest załączenie do wniosku wszelkich dokumentów, które ujawniają istnienie stosunku prawnego między wierzycielem a dłużnikiem. Szczególnie wartościowe są te podpisane przez dłużnika lub z jego pieczęcią albo znakiem lub z jakimkolwiek innym oznakowaniem w formie fizycznej lub elektronicznej. Wskazane jest powołanie się między innymi na: faktury, listy przewozowe, telegramy, telefaksy, korespondencję e-mail.

Adwokat w Hiszpanii nie musi uczestniczyć w postępowaniu już od samego początku. Roszczenie wierzyciel może zgłosić sam. Dopiero w przypadku gdy windykacja w Hiszpanii przejdzie na dalszy etap i konieczne będzie podjęcie czynności dotyczących sprzeciwu lub egzekucji, wymagany jest udział adwokata i pełnomocnika procesowego, jeśli suma roszczeń przekracza 2.000 €.