windykacja portugalia

Windykacja Portugalia

Windykacja należności w Portugalii

Prowadząc windykację w Portugalii należy wziąć pod uwagę możliwość skorzystania z procedury nakazowej. Procedura ta ma zastosowanie do zobowiązań finansowych wynikających z umów nie przewyższających kwoty 15.000.00 euro albo zobowiązań wynikających z transakcji handlowych, niezależnie od ich wartości.

Pod pojęciem transakcji handlowej rozumie się transakcję między przedsiębiorstwami lub między przedsiębiorstwami a władzami publicznymi na dostawy towarów lub świadczenia usług za wynagrodzeniem.

Procedura nie obejmuje umów konsumenckich, odsetek od innych płatności niż z tytułu wynagrodzenia za transakcje handlowe; wypłatę odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w tym przez firmy ubezpieczeniowe.

Windykacja w Portugalii za pomocą nakazu zapłaty możliwa jest również gdy dłużnik ma miejsce zamieszkania poza jej granicami.

We wniosku o wydanie nakazu zapłaty wierzyciel musi:

a) określić właściwy sąd do którego pozew ma zostać zaadresowany;

b) określić strony;

c) wskazać miejsce, w które mają być doręczane powiadomienia;

d) określić zwięźle fakty będące podstawą roszczenia;

e) sformułować żądanie, precyzując wartość kapitału, odsetki należne i inne kwoty należne;

f) zamieścić potwierdzenie opłaty kosztów sądowych;

g) wskazać, w stosownych przypadkach, że roszczenie dotyczy transakcji handlowych, objętych przepisami w zakresie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (dekret z mocą ustawy nr 32/2003 z dnia 17 lutego 2003);

h) wskazać swoje miejsce zamieszkania;

i) wskazać swój adres mailowy, jeżeli życzy sobie otrzymywać informacje lub być powiadamiany w ten sposób;

j) określić czy życzy sobie aby powiadomiony został prawnik lub prawny przedstawiciel, jeżeli tak, należy wskazać imię i nazwisko oraz adres tej osoby;

k) podpisać pozew.

Wniosek o wydanie nakazu może zostać złożony w następującej formie:

a) jako plik komputerowy w formacie XML,

b) na papierze, używając formularza

c) na formularzu elektronicznym

Prowadząc sądową windykację w Portugalii należy mieć na uwadze, że w sprawach, w których obligatoryjna reprezentacja strony nie jest wymagana, strony mogą same się reprezentować, składać pisma i podejmować wszelkie czynności procesowe.

Reprezentacja przez adwokata portugalskiego jest obligatoryjna:

a) w sprawach podlegających jurysdykcji sądów, w zakresie minimalnych przedziałów, w których dopuszczalne jest zwykłe odwołanie,

b) w sprawach, w których odwołanie jest zawsze dopuszczalne, niezależnie od kwoty,

c) w przypadku środków zaskarżenia spraw toczących się przed sądami wyższych instancji

Językiem używanym we wszystkich dokumentach sądowych jest język portugalski.

Gdy osoba mająca składać zeznania w portugalskim sądzie nie mówi w języku portugalskim, wyznaczony zostanie dla niej tłumacz.

Podejmując decyzję o wszczęciu sądowej windykacji w Portugalii należy pamiętać, że jeżeli dołączone do pozwu dokumenty są w języku obcym, sąd z urzędu lub na wniosek strony może zobowiązać osobę, która te dokumenty przedkłada do załączenia ich tłumaczenia.