windykacja w anglii

WINDYKACJA W PORTUGALII  PŁACISZ TYLKO ZA SUKCES

✓ W terminie do 6 godzin przeprowadzamy darmową, wstępną weryfikację dłużnika w Portugalii i oceniamy wierzytelność pod kątem realności jej odzyskania;

✓ Windykację w Portugalii przeprowadzamy bez zaliczek i bez rozliczania kosztów własnych;

✓ Wynagrodzenie prowizyjne pobieramy po odzyskaniu należności;

✓ Dłużnik dokonuje spłat bezpośrednio na Twój rachunek bankowy.

WINDYKACJA W PORTUGALII - 3 KROKI

 

Weryfikacja dłużnika


✓ Przeprowadzamy wstępną weryfikację wierzytelności

✓ Przedstawiamy informację na temat warunków na jakich przyjmujemy sprawę do windykacji

 

Windykacja pozasądowa


✓ Dłużnik spłaca zadłużenie lub przyjęty zostaje harmonogram spłat

✓ W przypadku zdecydowanej odmowy zapłaty przez dłużnika - przekazujemy sprawę do adwokata

 

Windykacja sądowa


✓ Adwokat na zlecenie wierzyciela uzyskuje nakaz lub wyrok

✓ Jeżeli dłużnik nie zapłaci dobrowolnie sprawa kierowana jest do egzekucji komorniczej

SKUTECZNOŚĆ   WINDYKACJI  W  PORTUGALII

Windykowane wierzytelności
w Portugalia

5.250.000 EURO

Liczba prowadzonych spraw windykacyjnych

199

Liczba spraw zakończonych
powodzeniem

152

CZĘSTE PYTANIA

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres info@tenet.legal lub telefoniczny (+48) 795 000 290

Jak długo trwa weryfikacja dłużnika?

Wstępną weryfikację wierzytelności przeprowadzamy w ciągu 6 godzin od przesłania podstawowych informacji na temat dłużnika.


Jakie dokumenty są potrzebne do polubownej windykacji?

Potrzebujemy faktury lub faktur, które nie zostały opłacone przez dłużnika. Prześlemy Ci również do podpisania odpowiednią dokumentację, zawierającą umowę o współpracy, zlecenie i pełnomocnictwo.


Jak długo trwa polubowna windykacja?

Zwykle efekty podejmowanych działań windykacyjnych są widoczne w ciągu 21 dni od zlecenia windykacji. Jeśli w tym terminie dłużnik nie przystąpi do spłat ani nie przedstawi harmonogramu płatności należy przystąpić do działań sądowych.


Czy zapłacę prowizję jeśli niczego nie odzyskam?

Jeśli windykacja się nie powiedzie, nie płacisz prowizji – jest ona wynagrodzeniem od sukcesu


SKONTAKTUJ  SIĘ  Z  NAMI

WINDYKACJA W PORTUGALII – INFORMACJE

Prowadząc windykacja należności w Portugalii należy wziąć pod uwagę możliwość skorzystania z procedury nakazowej. Procedura ta ma zastosowanie do zobowiązań finansowych wynikających z umów nie przewyższających kwoty 15.000.00 euro albo zobowiązań wynikających z transakcji handlowych, niezależnie od ich wartości.

Pod pojęciem transakcji handlowej rozumie się transakcję między przedsiębiorstwami lub między przedsiębiorstwami a władzami publicznymi na dostawy towarów lub świadczenia usług za wynagrodzeniem.

Procedura nie obejmuje umów konsumenckich, odsetek od innych płatności niż z tytułu wynagrodzenia za transakcje handlowe; wypłatę odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w tym przez firmy ubezpieczeniowe.

Windykacja w Portugalii za pomocą nakazu zapłaty możliwa jest również gdy dłużnik ma miejsce zamieszkania poza jej granicami.

We wniosku o wydanie nakazu zapłaty wierzyciel musi:

a) określić właściwy sąd do którego pozew ma zostać zaadresowany;

b) określić strony;

c) wskazać miejsce, w które mają być doręczane powiadomienia;

d) określić zwięźle fakty będące podstawą roszczenia;

e) sformułować żądanie, precyzując wartość kapitału, odsetki należne i inne kwoty należne;

f) zamieścić potwierdzenie opłaty kosztów sądowych;

g) wskazać, w stosownych przypadkach, że roszczenie dotyczy transakcji handlowych, objętych przepisami w zakresie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (dekret z mocą ustawy nr 32/2003 z dnia 17 lutego 2003);

h) wskazać swoje miejsce zamieszkania;

i) wskazać swój adres mailowy, jeżeli życzy sobie otrzymywać informacje lub być powiadamiany w ten sposób;

j) określić czy życzy sobie aby powiadomiony został prawnik lub prawny przedstawiciel, jeżeli tak, należy wskazać imię i nazwisko oraz adres tej osoby;

k) podpisać pozew.

Wniosek o wydanie nakazu może zostać złożony w następującej formie:

a) jako plik komputerowy w formacie XML,

b) na papierze, używając formularza,

c) na formularzu elektronicznym.

Prowadząc sądową windykację w Portugalii należy mieć na uwadze, że w sprawach, w których obligatoryjna reprezentacja strony nie jest wymagana, strony mogą same się reprezentować, składać pisma i podejmować wszelkie czynności procesowe.

Reprezentacja przez adwokata portugalskiego jest obligatoryjna:

a) w sprawach podlegających jurysdykcji sądów, w zakresie minimalnych przedziałów, w których dopuszczalne jest zwykłe odwołanie,

b) w sprawach, w których odwołanie jest zawsze dopuszczalne, niezależnie od kwoty,

c) w przypadku środków zaskarżenia spraw toczących się przed sądami wyższych instancji.

Językiem używanym we wszystkich dokumentach sądowych jest język portugalski.

Gdy osoba mająca składać zeznania w portugalskim sądzie nie mówi w języku portugalskim, wyznaczony zostanie dla niej tłumacz.

Podejmując decyzję o wszczęciu sądowej windykacji w Portugalii należy pamiętać, że jeżeli dołączone do pozwu dokumenty są w języku obcym, sąd z urzędu lub na wniosek strony może zobowiązać osobę, która te dokumenty przedkłada do załączenia ich tłumaczenia.