europejski nakaz zapłaty

EUROPEJSKI NAKAZ ZAJĘCIA RACHUNKU BANKOWEGO

W ramach współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych, w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w tych sprawach, na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 roku Wspólnoty Europejskie powołały do życia instrument prawny jakim jest europejski nakaz zajęcia rachunku bankowego.

Czytaj dalej

europejski nakaz zapłaty

SĄDOWA WINDYKACJA ZAGRANICZNA

Rozporządzeniem WE nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych, powołany został do życia Europejski Tytuł Egzekucyjny – instytucja prawa znosząca wymóg uprzedniego przeprowadzania postępowania o uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu państwa członkowskiego UE,

Czytaj dalej

europejski nakaz zapłaty

EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY – POZEW

Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty składa się przy użyciu formularza A, określonego w załączniku I Rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 (formularze dostępne są na stronie Europejskiego Portalu e-sprawiedliwości zarządzanej przez Komisję Europejską https://e-justice.europa.eu/content_european_payment_order_forms-156-pl.do#action).

Czytaj dalej

europejski nakaz zapłaty

EUROPEJSKI NAKAZU ZAPŁATY – SPRZECIW

W myśl art. 16 Rozporządzenia pozwany może wnieść sprzeciw do sądu, który wydał europejski nakaz zapłaty. Sprzeciw należy wnieść w terminie 30 dni od daty doręczenia europejskiego nakazu zapłaty przy użyciu formularza określonego w załączniku VI Rozporządzenia (formularz E). Nie wniesieniu sprzeciwu przy użyciu właściwego formularza nie spowoduje jednak jego odrzucenia.

Czytaj dalej

europejski nakaz zapłaty

EUROPEJSKI NAKAZ ZAJĘCIA RACHUNKU BANKOWEGO – WYKONYWANIE

Europejski nakaz zajęcia rachunku bankowego wydany w jednym Państwie członkowskim zgodnie z przepisami omawianego Rozporządzenia jest uznawany w innych Państwach członkowskich bez konieczności przeprowadzanie jakiejkolwiek specjalnej procedury i jest wykonalny w tych Państwach bez potrzeby stwierdzania jego wykonalności.

Czytaj dalej

europejski nakaz zapłaty

EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY – WYKONYWANIE

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż stosownie do treści art. 19 Rozporządzenia, europejski nakaz zapłaty, który stał się wykonalny w Państwie członkowskim jego wydania, jest uznawalny i wykonywany w innych państwach członkowskich (za wyjątkiem Królestwa Danii) bez potrzeby stwierdzania jego wykonalności i bez możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu.

Czytaj dalej

europejski nakaz zapłaty

EUROPEJSKI NAKAZ ZAJĘCIA RACHUNKU BANKOWEGO – OBRONA

Otrzymując Europejski nakaz zajęcia rachunku bankowego dłużnik nie jest pozbawiony możliwości obrony swoich praw. Przysługują mu bowiem środki odwoławcze zarówno przeciwko samemu nakazowi zabezpieczenia, jak i jego przeciwko jego wykonaniu.W pierwszym przypadku środka odwoławczego udziela się poprzez uchylenie lub w stosownych przypadkach zmianę nakazu, w przypadku ziszczenia sięprzesłanek określonych w Rozporządzeniu,

Czytaj dalej