windykacja w anglii

WINDYKACJA W NIEMCZECH  PŁACISZ TYLKO ZA SUKCES

✓ W terminie do 6 godzin przeprowadzamy darmową, wstępną weryfikację dłużnika w Niemczech i oceniamy wierzytelność pod kątem realności jej odzyskania;

✓ Windykację w Niemczech przeprowadzamy bez zaliczek i bez rozliczania kosztów własnych;

✓ Wynagrodzenie prowizyjne pobieramy po odzyskaniu należności;

✓ Dłużnik dokonuje spłat bezpośrednio na Twój rachunek bankowy.

WINDYKACJA W NIEMCZECH - 3 KROKI

 

Weryfikacja dłużnika


✓ Przeprowadzamy wstępną weryfikację wierzytelności

✓ Przedstawiamy informację na temat warunków na jakich przyjmujemy sprawę do windykacji

 

Windykacja pozasądowa


✓ Dłużnik spłaca zadłużenie lub przyjęty zostaje harmonogram spłat

✓ W przypadku zdecydowanej odmowy zapłaty przez dłużnika - przekazujemy sprawę do adwokata

 

Windykacja sądowa


✓ Adwokat na zlecenie wierzyciela uzyskuje nakaz lub wyrok

✓ Jeżeli dłużnik nie zapłaci dobrowolnie sprawa kierowana jest do egzekucji komorniczej

SKUTECZNOŚĆ   WINDYKACJI  W  NIEMCZECH

Windykowane wierzytelności
w Niemczech

23.600.000 EURO

Liczba prowadzonych spraw windykacyjnych

780

Liczba spraw zakończonych
powodzeniem

623

CZĘSTE PYTANIA

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres info@tenet.legal lub telefoniczny (+48) 795 000 290

Jak długo trwa weryfikacja dłużnika?

Wstępną weryfikację wierzytelności przeprowadzamy w ciągu 6 godzin od przesłania podstawowych informacji na temat dłużnika.


Jakie dokumenty są potrzebne do polubownej windykacji?

Potrzebujemy faktury lub faktur, które nie zostały opłacone przez dłużnika. Prześlemy Ci również do podpisania odpowiednią dokumentację, zawierającą umowę o współpracy, zlecenie i pełnomocnictwo.


Jak długo trwa polubowna windykacja?

Zwykle efekty podejmowanych działań windykacyjnych są widoczne w ciągu 21 dni od zlecenia windykacji. Jeśli w tym terminie dłużnik nie przystąpi do spłat ani nie przedstawi harmonogramu płatności należy przystąpić do działań sądowych.


Czy zapłacę prowizję jeśli niczego nie odzyskam?

Jeśli windykacja się nie powiedzie, nie płacisz prowizji – jest ona wynagrodzeniem od sukcesu


SKONTAKTUJ  SIĘ  Z  NAMI

Dane zgłaszającego
Dane zgłaszającego
Dane zgłaszającego
Dane dłużnika

WINDYKACJA W NIEMCZECH – INFORMACJE

 

Windykacja polubowna w Niemczech

Sukces polskich eksporterów w Niemczech powoduje, iż coraz więcej firm z Polski rozpoczyna wymianę handlową z firmami z Niemiec, który stanowi najważniejszy rynek dla polskich przedsiębiorców. Niestety, zdarzają się również sytuacje trudne, kiedy firma z Niemiec, która zamówiła towary z Polski, nie reguluje należności. Wówczas polski przedsiębiorca zmuszony jest podjąć zdecydowane działania w celu odzyskania należności.

Aby sprawa zakończyła się pozytywnie, kluczowy jest czas oraz odpowiednie i szybkie działanie. Samodzielne prowadzenie windykacji w Niemczech, może okazać się długą i żmudną drogą.

Co więcej bez wsparcia wyspecjalizowanej firmy windykacyjnej, samodzielne starania często nie prowadzą do sukcesu a jedynie umacniają dłużnika z Niemiec w przekonaniu, że jest bezkarny.

Nasz zespół, bazując na 25-letnim doświadczeniu w windykacji w Niemczech, pomoże Państwu odzyskać pieniądze.

Nasza firma po otrzymaniu informacji o dłużniku bez opłat przeprowadza wstępną weryfikację dłużnika i ocenia wierzytelność pod kątem realności jej odzyskania.

Nasze działania opierają się na prowizji od sukcesu. Nie pobieramy zaliczek na poczet wynagrodzenia oraz nie rozliczamy kosztów dochodzenia należności. Prowizja płatna jest dopiero po odzyskaniu należności od dłużnika.

W przypadku, jeżeli dłużnik odmówi zapłaty i nie chce dobrowolnie współpracować należy wykorzystać drogę sądową.

Windykacja sądowa w Niemczech 

Windykacja w Niemczech możliwa jest przy wykorzystaniu postępowania w sprawie wydania nakazu zapłaty. Ta procedura windykacji może być wykorzystywana, jeżeli żądanie polega na zapłacie określonej kwoty. Istnieje katalog spraw,które są wyłączone z procedury windykacji w tym trybie. Są to sprawy dotyczące:

  • roszczeń z umów kredytu konsumenckiego z wysokością odsetek większych niż 12%,
  • roszczeń, które zależą od wykonania świadczenia, które nie zostało jeszcze wykonane, a ma zostać wykonane w przyszłości,
  • roszczeń, w których nakaz zapłaty byłby doręczony poprzez ogłoszenie publiczne ponieważ adres odbiorcy nie jest znany.

Wierzyciel prowadząc windykację w Niemczech może wybierać między dochodzeniem roszczenia poprzez wykorzystanie nakazu zapłaty a postępowaniem zwyczajnym.
Opisana procedura wymaga wniesienia pozwu o wydanie nakazu zapłaty na urzędowym formularzu w formie elektronicznej lub papierowej.

Elektroniczna procedura wydania nakazu zapłaty znajduje swoje zastosowanie w/na terenie większości landów w Niemczech. W tym przypadku pozwy mogą albo wydrukowane, po wypełnieniu elektronicznego formularza i doręczone do sądu, albo bezpośrednio wysłane drogą elektroniczną.  W niektórych sądach rejonowych jest możliwość złożenia pozwu również przez internet.

Urzędowe formularze pozwów w sprawie elektronicznego i papierowego nakazu zapłaty są ogólnodostępne, w różnych punktach obsługi.

Występowanie przymusu adwokackiego w sprawach windykacyjnych w zależy od właściwości sądu w konkretnej sprawie. W przypadku spaw gospodarczych w sądach krajowych (apelacyjnych) pozew musi być sporządzony przez uprawnionego pełnomocnika (adwokata). We wszystkich innych sprawach rozpatrywanych przed sądami rejonowymi, można wnieść powództwo samodzielnie

Językiem oficjalnym w którym prowadzone jest postępowanie jest język niemiecki, stąd też również pozew musi być sporządzony w tym języku.
Pozew musi być sporządzony na piśmie. W postępowaniu przed sądem rejonowym lub sądem pracy, może być też odebrany poprzez zaprotokołowanie ustnego oświadczenia w siedzibie sądu.
Powództwo windykacyjne może być też wysłane za pośrednictwem faxu. Fax musi zawierać podpis strony albo adwokata niemieckiego, jeśli działa on w sprawie. Powinno z niego jasno wynikać, kto podpisał oryginał pozwu, ponieważ to świadczy o tym, kto odpowiada za jego treść.
Pozew może zostać wysłany jako dokument elektroniczny (e-mail), jeśli jest zaopatrzony w kwalifikowany podpis elektroniczny zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym. Możliwość złożenia pozwu w formie elektronicznej musi być przewidziane na szczeblu centralnym albo lokalną administrację w landzie, w którym sąd ma swoją siedzibę.