Windykacja Niemcy

Windykacja należności w Niemczech

Windykacja w Niemczech możliwa jest przy wykorzystaniu postępowania w sprawie wydania nakazu zapłaty.

Ta procedura windykacji może być wykorzystywana, jeżeli żądanie polega na zapłacie określonej kwoty.

Istnieje katalog spraw jedna które są wyłączone z procedury windykacji w tym trybie. Są to sprawy dotyczące:

• roszczeń z umów kredytu konsumenckiego z wysokością odsetek większych niż 12%,

• roszczeń, które zależą od wykonania świadczenia, które nie zostało jeszcze wykonane, a ma zostać wykonane w przyszłości,

• w których nakaz zapłaty byłby doręczony poprzez ogłoszenie publiczne ponieważ adres odbiorcy nie jest znany.

Wierzyciel prowadząc windykację w Niemczech może wybierać między dochodzeniem roszczenia poprzez wykorzystanie nakazu zapłaty a postępowaniem zwyczajnym.
Opisana procedura wymaga wniesienia pozwu o wydanie nakazu zapłaty na urzędowym formularzu w formie elektronicznej lub papierowej.

Elektroniczna procedura wydania nakazu zapłaty znajduje swoje zastosowanie większości landów w Niemczech. W tym przypadku pozwy mogą albo wydrukowane, po wypełnieniu elektronicznego formularza i doręczone do sądu albo bezpośrednio wysłane drogą elektroniczną. W niektórych sądach rejonowych jest możliwość złożenia pozwu również przez internet.
Urzędowe formularze pozwów w sprawie elektronicznego i papierowego nakazu zapłaty są ogólnodostępne, w różnych punktach obsługi.

Występowanie przymusu adwokackiego w sprawach windykacyjnych w zależy od właściwości sądu w konkretnej sprawie. W przypadku spaw gospodarczych w sądach krajowych (apelacyjnych)pozew musi być sporządzony przez uprawnionego pełnomocnika (adwokata). We wszystkich innych sprawach rozpatrywanych przed sądami rejonowymi, można wnieść powództwo samodzielnie

Językiem oficjalnym w którym prowadzone jest postępowanie jest język niemiecki, stąd też również pozew musi być sporządzony w tym języku.
Pozew musi być sporządzony na piśmie. W postępowaniu przed sądem rejonowym lub sądem pracy, może być też odebrany poprzez zaprotokołowanie ustnego oświadczenia w siedzibie sądu.
Powództwo windykacyjne może być też wysłane za pośrednictwem faxu. Fax musi zawierać podpis strony albo adwokata niemieckiego, jeśli działa on w sprawie. Powinno z niego jasno wynikać, kto podpisał oryginał pozwu, ponieważ to świadczy o tym, kto odpowiada za jego treść.
Pozew może zostać wysłany jako dokument elektroniczny (e-mail), jeśli jest zaopatrzony w kwalifikowany podpis elektroniczny zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym. Możliwość złożenia pozwu w formie elektronicznej musi być przewidziane na szczeblu centralnym albo lokalną administrację w landzie, w którym sąd ma swoją siedzibę.

Windykacja Niemcy

Windykacja w Niemczech

Windykacja należności Niemcy