Windykacja Niemcy

Windykacja należności w Niemczech

Windykacja polubowna w Niemczech

Sukces polskich eksporterów w Niemczech powoduje, iż coraz więcej firm z Polski rozpoczyna wymianę handlową z firmami z Niemiec, który stanowi najważniejszy rynek dla polskich przedsiębiorców. Niestety, zdarzają się również sytuacje trudne, kiedy firma z Niemiec, która zamówiła towary z Polski, nie reguluje należności. Wówczas polski przedsiębiorca zmuszony jest podjąć zdecydowane działania w celu odzyskania należności.

Aby sprawa zakończyła się pozytywnie, kluczowy jest czas oraz odpowiednie i szybkie działanie. Samodzielne prowadzenie windykacji w Niemczech, może okazać się długą i żmudną drogą.

Co więcej bez wsparcia wyspecjalizowanej firmy windykacyjnej, samodzielne starania często nie prowadzą do sukcesu a jedynie umacniają dłużnika z Niemiec w przekonaniu, że jest bezkarny.

Nasz zespół, bazując na 25-letnim doświadczeniu w windykacji w Niemczech, pomoże Państwu odzyskać pieniądze.

Nasza firma po otrzymaniu informacji o dłużniku bez opłat przeprowadza wstępną weryfikację dłużnika i ocenia wierzytelność pod kątem realności jej odzyskania.

Nasze działania opierają się na prowizji od sukcesu. Nie pobieramy zaliczek na poczet wynagrodzenia oraz nie rozliczamy kosztów dochodzenia należności. Prowizja płatna jest dopiero po odzyskaniu należności od dłużnika.

W przypadku, jeżeli dłużnik odmówi zapłaty i nie chce z dobrowolnie współpracować należy wykorzystać drogę sądową.

 

Windykacja sądowa w Niemczech 

Windykacja w Niemczech możliwa jest przy wykorzystaniu postępowania w sprawie wydania nakazu zapłaty. Ta procedura windykacji może być wykorzystywana, jeżeli żądanie polega na zapłacie określonej kwoty. Istnieje katalog spraw jedna które są wyłączone z procedury windykacji w tym trybie. Są to sprawy dotyczące:

  • roszczeń z umów kredytu konsumenckiego z wysokością odsetek większych niż 12%,
  • roszczeń, które zależą od wykonania świadczenia, które nie zostało jeszcze wykonane, a ma zostać wykonane w przyszłości,
  • w których nakaz zapłaty byłby doręczony poprzez ogłoszenie publiczne ponieważ adres odbiorcy nie jest znany.

Wierzyciel prowadząc windykację w Niemczech może wybierać między dochodzeniem roszczenia poprzez wykorzystanie nakazu zapłaty a postępowaniem zwyczajnym.
Opisana procedura wymaga wniesienia pozwu o wydanie nakazu zapłaty na urzędowym formularzu w formie elektronicznej lub papierowej.

Elektroniczna procedura wydania nakazu zapłaty znajduje swoje zastosowanie większości landów w Niemczech. W tym przypadku pozwy mogą albo wydrukowane, po wypełnieniu elektronicznego formularza i doręczone do sądu albo bezpośrednio wysłane drogą elektroniczną. W niektórych sądach rejonowych jest możliwość złożenia pozwu również przez internet.
Urzędowe formularze pozwów w sprawie elektronicznego i papierowego nakazu zapłaty są ogólnodostępne, w różnych punktach obsługi.

Występowanie przymusu adwokackiego w sprawach windykacyjnych w zależy od właściwości sądu w konkretnej sprawie. W przypadku spaw gospodarczych w sądach krajowych (apelacyjnych) pozew musi być sporządzony przez uprawnionego pełnomocnika (adwokata). We wszystkich innych sprawach rozpatrywanych przed sądami rejonowymi, można wnieść powództwo samodzielnie

Językiem oficjalnym w którym prowadzone jest postępowanie jest język niemiecki, stąd też również pozew musi być sporządzony w tym języku.
Pozew musi być sporządzony na piśmie. W postępowaniu przed sądem rejonowym lub sądem pracy, może być też odebrany poprzez zaprotokołowanie ustnego oświadczenia w siedzibie sądu.
Powództwo windykacyjne może być też wysłane za pośrednictwem faxu. Fax musi zawierać podpis strony albo adwokata niemieckiego, jeśli działa on w sprawie. Powinno z niego jasno wynikać, kto podpisał oryginał pozwu, ponieważ to świadczy o tym, kto odpowiada za jego treść.
Pozew może zostać wysłany jako dokument elektroniczny (e-mail), jeśli jest zaopatrzony w kwalifikowany podpis elektroniczny zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym. Możliwość złożenia pozwu w formie elektronicznej musi być przewidziane na szczeblu centralnym albo lokalną administrację w landzie, w którym sąd ma swoją siedzibę.