windykacja estonia

Windykacja Estonia

Windykacja należności w Estonii

Windykacja w Estonii możliwa jest przy wykorzystaniu uproszczonego postępowania w sprawie wydania nakazu zapłaty.
Uproszczone postępowanie w sprawie wydania nakazu zapłaty nie ma zastosowania do roszczeń nie wynikających z umowy, za wyjątkiem:
• konkretnych roszczeń wynikających z ustawy o obowiązkowym ubezpieczeniu OC właścicieli samochodów,
• roszczeń, w których dłużnik uznał dług albo w których dłużnik jest zobowiązany do świadczenia z innej umowy,
• roszczeń powstałych w związku z członkostwem we wspólnocie mieszkaniowej.

Windykację w tym uproszczonym trybie prowadzi się do roszczeń przekraczających kwotę 6 400 euro. Na tę wartość składają się roszczenie główne i zabezpieczenie roszczenia głównego.

Wierzyciel może swobodnie zadecydować czy chcę skorzystać z przyspieszonego postępowania w sprawie wydania nakazu zapłaty czy woli dochodzić przysługującego mu roszczenia w postępowaniu ogólnym.

Prawo estońskie w zakresie postępowania nakazowego, w odróżnieniu od wielu innych analogicznych regulacji krajowych, nie ogranicza możliwości jego zastosowania poprzez wyłączenie spraw w których pozwani, mieszkają albo mają siedzibę w innym państwie.
Przyspieszone postępowanie w sprawie wydania nakazu zapłaty jest dostępne w formie elektronicznej i w takiej wersji może być złożone w sądzie przez użycie publicznego portalu e-File (E-toimik).

Co do zasady strony mogą uczestniczyć w postępowaniu osobiście bądź też mogą być reprezentowani przez swoich przedstawicieli, posiadających zdolności procesowe.
Zdolność procesowa oznacza między innymi, że przedstawicielstwo wynikające z umowy wymaga wiedzy szczególnej i biegłego władania językiem estońskim.
Pełnomocnikiem w sądzie, może być albo adwokat albo inna osoba, która posiada co najmniej uznany przez państwo tytuł magistra nauk prawnych.

Osoba fizyczna może wziąć udział w posiedzeniu sądowym osobiście lub z udziałem pełnomocnika.

Osoba prawna jest reprezentowana w sądzie poprzez członków swojego zarządu którzy mogą, w drodze umowy, upoważnić do występowania przed sądem pełnomocnika.
Postępowania windykacyjne przed sądami estońskimi są prowadzone w języku estońskim.
Prowadząc windykację sądową w Estonii należy pamiętać, że również pozew sporządzany w formie pisemnej powinien być w języku estońskim.