windykacja w anglii

WINDYKACJA W ESTONII  PŁACISZ TYLKO ZA SUKCES

✓ W terminie do 6 godzin przeprowadzamy darmową, wstępną weryfikację dłużnika w Estonii i oceniamy wierzytelność pod kątem realności jej odzyskania;

✓ Windykację w Estonii przeprowadzamy bez zaliczek i bez rozliczania kosztów własnych;

✓ Wynagrodzenie prowizyjne pobieramy po odzyskaniu należności;

✓ Dłużnik dokonuje spłat bezpośrednio na Twój rachunek bankowy.

WINDYKACJA W ESTONII - 3 KROKI

 

Weryfikacja dłużnika


✓ Przeprowadzamy wstępną weryfikację wierzytelności

✓ Przedstawiamy informację na temat warunków na jakich przyjmujemy sprawę do windykacji

 

Windykacja pozasądowa


✓ Dłużnik spłaca zadłużenie lub przyjęty zostaje harmonogram spłat

✓ W przypadku zdecydowanej odmowy zapłaty przez dłużnika - przekazujemy sprawę do adwokata

 

Windykacja sądowa


✓ Adwokat na zlecenie wierzyciela uzyskuje nakaz lub wyrok

✓ Jeżeli dłużnik nie zapłaci dobrowolnie sprawa kierowana jest do egzekucji komorniczej

SKUTECZNOŚĆ   WINDYKACJI  W  ESTONII

Windykowane wierzytelności
w Estonii

2.430.000 EURO

Liczba prowadzonych spraw windykacyjnych

112

Liczba spraw zakończonych
powodzeniem

98

CZĘSTE PYTANIA

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres info@tenet.legal lub telefoniczny (+48) 795 000 290

Jak długo trwa weryfikacja dłużnika?

Wstępną weryfikację wierzytelności przeprowadzamy w ciągu 6 godzin od przesłania podstawowych informacji na temat dłużnika.


Jakie dokumenty są potrzebne do polubownej windykacji?

Potrzebujemy faktury lub faktur, które nie zostały opłacone przez dłużnika. Prześlemy Ci również do podpisania odpowiednią dokumentację, zawierającą umowę o współpracy, zlecenie i pełnomocnictwo.


Jak długo trwa polubowna windykacja?

Zwykle efekty podejmowanych działań windykacyjnych są widoczne w ciągu 21 dni od zlecenia windykacji. Jeśli w tym terminie dłużnik nie przystąpi do spłat ani nie przedstawi harmonogramu płatności należy przystąpić do działań sądowych.


Czy zapłacę prowizję jeśli niczego nie odzyskam?

Jeśli windykacja się nie powiedzie, nie płacisz prowizji – jest ona wynagrodzeniem od sukcesu


SKONTAKTUJ  SIĘ  Z  NAMI

Dane zgłaszającego
Dane zgłaszającego
Dane zgłaszającego
Dane dłużnika

WINDYKACJA W ESTONII – INFORMACJE

 

Windykacja należności w Estonii możliwa jest przy wykorzystaniu uproszczonego postępowania w sprawie wydania nakazu zapłaty.
Uproszczone postępowanie w sprawie wydania nakazu zapłaty nie ma zastosowania do roszczeń niewynikających z umowy, za wyjątkiem:

• konkretnych roszczeń wynikających z ustawy o obowiązkowym ubezpieczeniu OC właścicieli samochodów,
• roszczeń, w których dłużnik uznał dług albo w których dłużnik jest zobowiązany do świadczenia z innej umowy,
• roszczeń powstałych w związku z członkostwem we wspólnocie mieszkaniowej.

Windykację w tym uproszczonym trybie prowadzi się do roszczeń przekraczających kwotę 6 400 euro. Na tę wartość składają się roszczenie główne i zabezpieczenie roszczenia głównego.

Wierzyciel może swobodnie zadecydować czy chcę skorzystać z przyspieszonego postępowania w sprawie wydania nakazu zapłaty czy woli dochodzić przysługującego mu roszczenia w postępowaniu ogólnym.

Prawo estońskie w zakresie postępowania nakazowego, w odróżnieniu od wielu innych analogicznych regulacji krajowych, nie ogranicza możliwości jego zastosowania poprzez wyłączenie spraw, w których pozwanimieszkają albo mają siedzibę w innym państwie.

Przyspieszone postępowanie w sprawie wydania nakazu zapłaty jest dostępne w formie elektronicznej i w takiej wersji może być złożone w sądzie przez użycie publicznego portalu e-File (E-toimik).

Co do zasady strony mogą uczestniczyć w postępowaniu osobiście bądź też mogą być reprezentowani przez swoich przedstawicieli, posiadających zdolności procesowe.
Zdolność procesowa oznacza między innymi, że przedstawicielstwo wynikające z umowy wymaga wiedzy szczególnej i biegłego władania językiem estońskim.
Pełnomocnikiem w sądzie, może być albo adwokat albo inna osoba, która posiada co najmniej uznany przez państwo tytuł magistra nauk prawnych.

Osoba fizyczna może wziąć udział w posiedzeniu sądowym osobiście lub z udziałem pełnomocnika.

Osoba prawna jest reprezentowana w sądzie poprzez członków swojego zarządu, którzy mogą, w drodze umowy, upoważnić do występowania przed sądem pełnomocnika.

Postępowania windykacyjne przed sądami estońskimi są prowadzone w języku estońskim.
Prowadząc windykację sądową w Estonii należy pamiętać, że również pozew sporządzany w formie pisemnej powinien być w języku estońskim.