windykacja na litwie

Windykacja Litwa

Windykacja należności na Litwie

Windykacja na Litwie może być prowadzona na drodze sądowej. Sprawy rozpatrywane są w stosownie do regulacji prawa litewskiego ogólnego, zgodnie z regułami właściwymi sporom lub stosowanie do regulacji postępowania nakazowego.

We wniosku o wydanie postanowienia przez sąd, oprócz wymogów ogólnych, należy również wskazać:

  1. imię, nazwisko, kod osobisty, adres wierzyciela, a jeśli wierzyciel jest osobą prawną – jego pełną nazwę, siedzibę, kod, numer konta bankowego a także nazwisko i adres przedstawiciela wierzyciela;
  2. imię, nazwisko, kod osobisty (jeśli jest znany), adres, miejsce pracy (jeśli jest znane) dłużnika, a jeżeli dłużnik jest osobą prawną – jego pełną nazwę, siedzibę, kod, numer konta bankowego (jeśli jest znane) i dane jego instytucji finansowej (jeśli są znane);
  3. sumę długu który chcemy windykować;
  4. jeżeli wnioskuje się o zapłatę odsetek – stopę odsetek, wysokość odsetek, okres za który są liczone;
  5. rodzaj długu i jego podstawę prawną, a także dowody, którymi można poprzeć wniosek o zapłatę;
  6. umotywowany wniosek o zastosowanie wobec dłużnika tymczasowych środków zabezpieczających, jeżeli zachodzi to tego podstawa, a także informacje o majątku dłużnika;
  7. potwierdzenie, iż nie zachodzi żadna z następujących sytuacji: wierzyciel nie wykonał ciążącego na nim obowiązku (lub jego części), za które jest wymagana zapłata, a dłużnik wymaga jego wykonania; jest niemożliwym wykonanie obowiązki w części, a wierzyciel wymaga wykonania części; dłużnik mieszka za granicą albo za granicą znajduje się jego siedziba; miejsce zamieszkania lub pracy dłużnika są nieznane;
  8. spis dokumentów załączanych do wniosku.

Windykacja na Litwie przy wykorzystaniu procedur sądowych jest prostsza dzięki użyciu standardowego formularza, zatwierdzonego przez ministra sprawiedliwości a znajdującego się na stronie internetowej Narodowej Administracji Sądowej.

Istotą informacją dla prowadzących lub zamierzających prowadzić windykację na Litwie jest, że w toku wyżej opisanych działań nie ma konieczności obligatoryjnego korzystania z reprezentacji adwokata litewskiego – jest to dobrowolne.