Windykacja Słowacja

Windykacja Słowacja

Windykacja należności na Słowacji

Windykacja na Słowacji może być prowadzona przy wykorzystaniu nakazu zapłaty.

Postępowanie to może być wykorzystane jeśli we wniosku jest zgłaszane roszczenie o zapłatę kwoty pieniężnej i kiedy prawo to jednoznacznie wynika z faktów, które wnioskodawca podaje w składanym wniosku.

Stosowanie wezwania do zapłaty na Słowacji jest dobrowolne, celem jest szybkie i niekosztowne odzyskanie długu. Sąd może wydać nakaz zapłaty również kiedy wnioskodawca żąda, aby sąd rozstrzygnął sprawę w formie wyroku.

Prowadząc windykację na Słowacji przy zastosowaniu postępowania nakazowego nie ma konieczności korzystania z formularza, jest to jednak zalecane. Powód wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania, powinien złożyć  nakaz zapłaty na druku opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości RS. Jeśli są spełnione ustawowe warunki wydania nakazu zapłaty i jest opłacona opłata sądowa, sąd wydaje nakaz zapłaty w terminie 10 dni roboczych od daty spełnienia tych warunków.

Windykacja na Słowacji w trybie nakazowym powinna mieć na uwadze, że jest to postępowanie skrócone, w którym podstawą są jedynie dowody przedstawione przez powoda. W związku z tym wymaga się, aby fakty na podstawie, których sformułowano pozew, były odpowiednio udokumentowane. Zgłoszone roszczenie należy udowodnić dokumentami np. umową. W każdym przypadku do wniosku o nakaz zapłaty należy dołączyć dowody, na których wnioskujący opiera swoje roszczenie.

W końcu okoliczność, że w postępowaniu tym nie musi obligatoryjnie brać udział adwokat słowacki powoduje, że windykacja na Słowacji w tym trybie jest narzędziem godnym polecenia.