Windykacja Węgry

Windykacja Węgry

Windykacja należności na Węgrzech

Windykacja na Węgrzech możliwa jest w oparciu o postępowanie o wydanie nakazu zapłaty.
Postępowanie w sprawie wydania nakazu zapłaty jest uproszczone, co przejawia się między innymi w tym, iż podlega pod jurysdykcję notariuszy publicznych.

Czynności w toku wskazanego postępowania podejmowane są przez notariuszy w ramach ogólnokrajowego jednolitego systemu internetowego węgierskiej izby notariuszy, a samo postępowanie jako cywilne postępowanie pozasądowe ma takie same skutki jak postępowanie przeprowadzone przez sąd węgierski.

Dochodzenie należności na Węgrzech przy wykorzystaniu procedury nakazu zapłaty jest możliwe – z zastrzeżeniem pewnych wyjątków – w stosunku go roszczeń pieniężnych, które nie przekraczają 4 000 000 HUF, a ponadto jeżeli:

1. dłużnik ma stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Węgier (tj. zakład główny lub oddział). Jeżeli miejsce zamieszkania dłużnika z Węgier nie jest znane brak jest możliwości wydania nakazu zapłaty.

2. roszczenie o zapłatę nie wynika ze stosunku zatrudnienia, zatrudnienia w służbie cywilnej, służbie publicznej oraz w sektorze prywatnym lub ze stosunku podobnego do stosunku zatrudnienia członków spółdzielni lub zatrudnienia jako pracownik hutniczy.

Dochodzenie na Węgrzech należności powyżej kwoty 400 000 000 HUF możliwe jest jedynie w drodze zwykłego trybu postępowania, nie mogą być one dochodzone przy zastosowaniu procedury nakazu zapłaty (chyba, że wierzyciel dochodzi zapłaty w ratach niższych aniżeli 400 000 000 HUF). Procedura ta jest natomiast obligatoryjna w odniesieniu do roszczeń, których wartość jest niższa niż 1 000 000 HUF.

Co do zasady w przypadku postępowania nakazowego brak jest wymogu, aby strony były reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników. Wyjątki określone są w węgierskim kodeksie postępowania cywilnego, który wskazuje przypadki, w których wyznaczenie pełnomocnika jest obligatoryjne. Na ogół są to sprawy postępowaniu odwoławczym przed sądem wyższej instancji oraz w sprawach, w których sąd okręgowy jest właściwy jako sąd pierwszej instancji. Każda osoba, która zgodnie z przepisami prawa cywilnego posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz stosowną legitymizację może zatem występować we wskazanym postępowaniu osobiście. Zastępstwo przedstawiciela będzie wymagane w przypadku osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych jak również w przypadku osób prawnych.

Wniesienie pozwu w postępowaniu nakazowym następuje na formularzu, którego wzór można znaleźć na stronie węgierskiej izby prawa cywilnego oraz notariuszy publicznych.
Pozew można wnieść na piśmie lub też ustnie. Oficjalnym językiem używanym w postępowaniu przed sądem jest język węgierski. Jednakże, w trakcie postępowania strony oraz inne osoby uczestniczące w procesie (za wyjątkiem członków składu orzekającego) mają prawo posługiwać się językiem ojczystym lub językiem regionalnym mniejszości innym niż oficjalny język postępowania – w zakresie określonym w konwencjach międzynarodowych.

Niezależnie od tego sąd jest zobowiązany zapewnić wszystkim stronom i innym osobom uczestniczącym w procesie prawo do używania własnego języka poprzez zatrudnienie tłumacza danego języka obcego.

Windykacja na Węgrzech jest procesem wymagającym wiedzy na temat lokalnych przepisów i uwarunkowań, stąd też wskazane jest jej prowadzonej przez firmę zajmującą się windykacją międzynarodową lub przez węgierskiego adwokata.