windykacja w anglii

WINDYKACJA NA WĘGRZECH  PŁACISZ TYLKO ZA SUKCES

✓ W terminie do 6 godzin przeprowadzamy darmową, wstępną weryfikację dłużnika na Węgrzech i oceniamy wierzytelność pod kątem realności jej odzyskania;

✓ Windykację na Węgrzech przeprowadzamy bez zaliczek i bez rozliczania kosztów własnych;

✓ Wynagrodzenie prowizyjne pobieramy po odzyskaniu należności;

✓ Dłużnik dokonuje spłat bezpośrednio na Twój rachunek bankowy.

WINDYKACJA NA WĘGRZECH - 3 KROKI

 

Weryfikacja dłużnika


✓ Przeprowadzamy wstępną weryfikację wierzytelności

✓ Przedstawiamy informację na temat warunków na jakich przyjmujemy sprawę do windykacji

 

Windykacja pozasądowa


✓ Dłużnik spłaca zadłużenie lub przyjęty zostaje harmonogram spłat

✓ W przypadku zdecydowanej odmowy zapłaty przez dłużnika - przekazujemy sprawę do adwokata

 

Windykacja sądowa


✓ Adwokat na zlecenie wierzyciela uzyskuje nakaz lub wyrok

✓ Jeżeli dłużnik nie zapłaci dobrowolnie sprawa kierowana jest do egzekucji komorniczej

SKUTECZNOŚĆ   WINDYKACJI  NA WĘGRZECH

Windykowane wierzytelności
na Węgrzech

3.886.000 EURO

Liczba prowadzonych spraw windykacyjnych

211

Liczba spraw zakończonych
powodzeniem

174

CZĘSTE PYTANIA

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres info@tenet.legal lub telefoniczny (+48) 795 000 290

Jak długo trwa weryfikacja dłużnika?

Wstępną weryfikację wierzytelności przeprowadzamy w ciągu 6 godzin od przesłania podstawowych informacji na temat dłużnika.


Jakie dokumenty są potrzebne do polubownej windykacji?

Potrzebujemy faktury lub faktur, które nie zostały opłacone przez dłużnika. Prześlemy Ci również do podpisania odpowiednią dokumentację, zawierającą umowę o współpracy, zlecenie i pełnomocnictwo.


Jak długo trwa polubowna windykacja?

Zwykle efekty podejmowanych działań windykacyjnych są widoczne w ciągu 21 dni od zlecenia windykacji. Jeśli w tym terminie dłużnik nie przystąpi do spłat ani nie przedstawi harmonogramu płatności należy przystąpić do działań sądowych.


Czy zapłacę prowizję jeśli niczego nie odzyskam?

Jeśli windykacja się nie powiedzie, nie płacisz prowizji – jest ona wynagrodzeniem od sukcesu


SKONTAKTUJ  SIĘ  Z  NAMI

WINDYKACJA NA WĘGRZECH – INFORMACJE

 

Windykacja należności  na Węgrzech możliwa jest w oparciu o postępowanie o wydanie nakazu zapłaty.
Postępowanie w sprawie wydania nakazu zapłaty jest uproszczone, co przejawia się między innymi w tym, iż podlega pod jurysdykcję notariuszy publicznych.

Czynności w toku wskazanego postępowania podejmowane są przez notariuszy w ramach ogólnokrajowego jednolitego systemu internetowego węgierskiej izby notariuszy, a samo postępowanie jako cywilne postępowanie pozasądowe ma takie same skutki jak postępowanie przeprowadzone przez sąd węgierski.

Dochodzenie należności na Węgrzech przy wykorzystaniu procedury nakazu zapłaty jest możliwe – z zastrzeżeniem pewnych wyjątków – w stosunku go roszczeń pieniężnych, które nie przekraczają 4 000 000 HUF, a ponadto jeżeli:

1. dłużnik ma stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Węgier (tj. zakład główny lub oddział). Jeżeli miejsce zamieszkania dłużnika z Węgier nie jest znane brak jest możliwości wydania nakazu zapłaty.

2. roszczenie o zapłatę nie wynika ze stosunku zatrudnienia, zatrudnienia w służbie cywilnej, służbie publicznej oraz w sektorze prywatnym lub ze stosunku podobnego do stosunku zatrudnienia członków spółdzielni lub zatrudnienia jako pracownik hutniczy.

Dochodzenie na Węgrzech należności powyżej kwoty 400 000 000 HUF możliwe jest jedynie w drodze zwykłego trybu postępowania, nie mogą być one dochodzone przy zastosowaniu procedury nakazu zapłaty (chyba, że wierzyciel dochodzi zapłaty w ratach niższych aniżeli 400 000 000 HUF). Procedura ta jest natomiast obligatoryjna w odniesieniu do roszczeń, których wartość jest niższa niż 1 000 000 HUF.

Co do zasady w przypadku postępowania nakazowego brak jest wymogu, aby strony były reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników. Wyjątki określone są w węgierskim kodeksie postępowania cywilnego, który wskazuje przypadki, w których wyznaczenie pełnomocnika jest obligatoryjne. Na ogół są to sprawy postępowaniu odwoławczym przed sądem wyższej instancji oraz w sprawach, w których sąd okręgowy jest właściwy jako sąd pierwszej instancji. Każda osoba, która zgodnie z przepisami prawa cywilnego posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz stosowną legitymizację może zatem występować we wskazanym postępowaniu osobiście.Zastępstwo przedstawiciela będzie wymagane w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych jak również w przypadku osób prawnych.

Wniesienie pozwu w postępowaniu nakazowym następuje na formularzu, którego wzór można znaleźć na stronie węgierskiej izby prawa cywilnego oraz notariuszy publicznych.
Pozew można wnieść na piśmie lub też ustnie. Oficjalnym językiem używanym w postępowaniu przed sądem jest język węgierski. Jednakże, w trakcie postępowania strony oraz inne osoby uczestniczące w procesie (za wyjątkiem członków składu orzekającego) mają prawo posługiwać się językiem ojczystym lub językiem regionalnym mniejszości innym niż oficjalny język postępowania - w zakresie określonym w konwencjach międzynarodowych.

Niezależnie od tego sąd jest zobowiązany zapewnić wszystkim stronom i innym osobom uczestniczącym w procesie prawo do używania własnego języka poprzez zatrudnienie tłumacza danego języka obcego.

Windykacja na Węgrzech jest procesem wymagającym wiedzy na temat lokalnych przepisów i uwarunkowań, stąd też wskazane jest jej prowadzonej przez firmę zajmującą się windykacją międzynarodową lub przez węgierskiego adwokata.