windykacja w anglii

WINDYKACJA W SŁOWENII  PŁACISZ TYLKO ZA SUKCES

✓ W terminie do 6 godzin przeprowadzamy darmową, wstępną weryfikację dłużnika w Słowenii i oceniamy wierzytelność pod kątem realności jej odzyskania;

✓ Windykację w Słowenii przeprowadzamy bez zaliczek i bez rozliczania kosztów własnych;

✓ Wynagrodzenie prowizyjne pobieramy po odzyskaniu należności;

✓ Dłużnik dokonuje spłat bezpośrednio na Twój rachunek bankowy.

WINDYKACJA W SŁOWENII - 3 KROKI

 

Weryfikacja dłużnika


✓ Przeprowadzamy wstępną weryfikację wierzytelności

✓ Przedstawiamy informację na temat warunków na jakich przyjmujemy sprawę do windykacji

 

Windykacja pozasądowa


✓ Dłużnik spłaca zadłużenie lub przyjęty zostaje harmonogram spłat

✓ W przypadku zdecydowanej odmowy zapłaty przez dłużnika - przekazujemy sprawę do adwokata

 

Windykacja sądowa


✓ Adwokat na zlecenie wierzyciela uzyskuje nakaz lub wyrok

✓ Jeżeli dłużnik nie zapłaci dobrowolnie sprawa kierowana jest do egzekucji komorniczej

SKUTECZNOŚĆ   WINDYKACJI  W  SŁOWENII

Windykowane wierzytelności
w Słowenii

4.710.000 EURO

Liczba prowadzonych spraw windykacyjnych

238

Liczba spraw zakończonych
powodzeniem

179

CZĘSTE PYTANIA

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres info@tenet.legal lub telefoniczny (+48) 795 000 290

Jak długo trwa weryfikacja dłużnika?

Wstępną weryfikację wierzytelności przeprowadzamy w ciągu 6 godzin od przesłania podstawowych informacji na temat dłużnika.


Jakie dokumenty są potrzebne do polubownej windykacji?

Potrzebujemy faktury lub faktur, które nie zostały opłacone przez dłużnika. Prześlemy Ci również do podpisania odpowiednią dokumentację, zawierającą umowę o współpracy, zlecenie i pełnomocnictwo.


Jak długo trwa polubowna windykacja?

Zwykle efekty podejmowanych działań windykacyjnych są widoczne w ciągu 21 dni od zlecenia windykacji. Jeśli w tym terminie dłużnik nie przystąpi do spłat ani nie przedstawi harmonogramu płatności należy przystąpić do działań sądowych.


Czy zapłacę prowizję jeśli niczego nie odzyskam?

Jeśli windykacja się nie powiedzie, nie płacisz prowizji – jest ona wynagrodzeniem od sukcesu


SKONTAKTUJ  SIĘ  Z  NAMI

WINDYKACJA W SŁOWENII – INFORMACJE

 

Prowadząc windykacja należności w Słowenii wierzyciel ma możliwość skorzystania z procedury nakazowej. Postępowanie w tym zakresie uregulowane zostało artykułami od 431 do 441 ustawy o postępowaniu cywilnym (Zakon o pravdnem postopku, ZPP).
Wykorzystanie omawianej procedury jest możliwe zarówno w odniesieniu do zwykłych, krajowych postępowań, jak również do postępowań w których jeden z uczestników, np. wierzyciel ma siedzibę na terenie innego państwa.

Postępowanie nakazowe jest procedurą uproszczoną i przyśpieszoną. Znajduje swoje zastosowanie do wymagalnych roszczeń pieniężnych, potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. Dochodzone roszczenia pieniężne mogą wynikać zarówno ze stosunków umownych, jak i pozaumownych.

Przepisy przewidują również możliwość wydania przez sąd słoweński nakazu zapłaty z urzędu, gdy powód w postępowaniu nie złożył wniosku w tej sprawie, ale wystąpiły wszystkie konieczne warunki wydawania nakazu. Wydanie nakazu zapłaty jest wówczas obligatoryjne i nie zależy od woli wierzyciela.

Pozew lub wniosek o wydanie nakazu zapłaty musi zawierać wszystkie elementy, obligatoryjne, tj.:

a) oznaczenie sądu;

b) nazwy / imiona i nazwiska oraz stałe lub tymczasowe miejsce zamieszkania stron;

c) imiona i nazwiska reprezentantów procesowych;

d) treść żądania - określające główny przedmiot sprawy oraz roszczenia poboczne;

e) wartość sporu;

f) podpis;

g) dokumenty na jakie powołuje się powód (oryginał lub kopia).

Prowadząc sądową windykację na Słowenii strony mogą występować przed sądem we własnym imieniu. Wyjątkiem są działania związane z nadzwyczajnymi środkami prawnymi, które to działania prawne mogą zostać podjęte jedynie przez pośrednika będącego zawodowym prawnikiem. Strona postępowania może podjąć decyzję, że chce być reprezentowana przez inną osobę. W postępowaniu przed sądem rejonowym, reprezentantem może być każda osoba posiadająca pełną zdolność prawną. Przed sądem wyższej instancji lub Sądem Najwyższym, jedynie adwokat słoweński lub inna osoba, która zdała egzamin zawodowy może występować się jako pełnomocnik.
Oficjalnym językiem używanym w postępowaniach windykacyjnych prowadzonych przed sądami w Słowenii jest język słoweński. Na obszarach zamieszkałych przez mniejszości etniczne pochodzenia węgierskiego lub włoskiego, język węgierski lub włoski jest również używany jako język oficjalny, obok słoweńskiego.

Pozew musi być wniesiony w języku oficjalnym i podpisany przez powoda. Oryginalny podpis powoda może być złożony zarówno jako tradycyjny pisemny podpis jak również jako bezpieczny podpis elektroniczny potwierdzony certyfikatem.

Wniosek oraz pozew muszą być zatem w formie pisemnej. Pisemny pozew oznacza pozew napisany odręcznie lub wydrukowany (w formie fizycznej). Pisemny pozew wnosi się poprzez pocztę, doręcza się bezpośrednio organowi lub doręczany jest przez osobę zawodowo upoważnioną do składania takich wniosków/pozwów. Pozew może być również wniesiony przy użyciu faxu.

Prawo słoweńskie dopuszcza również wniesienie pozwu w formie elektronicznej podpisanego bezpiecznym zweryfikowanym podpisem elektronicznym. Pozew elektroniczny przekazywany jest do systemu drogą elektroniczną. System informatyczny automatycznie potwierdza powodowi, że pozew został dostarczony.

Procedura postępowania nakazowego stanowi alternatywę wobec postepowań europejskich, jak europejski nakaz zapłaty, którą warto uwzględnić podejmując decyzję o windykacji na Słowenii.