Windykacja Słowenia

Windykacja Słowenia

Prowadząc windykację w Słowenii wierzyciel ma możliwość skorzystania z procedury nakazowej. Postępowanie w tym zakresie uregulowane zostało artykułami od 431 do 441 ustawy o postępowaniu cywilnym (Zakon o pravdnem postopku, ZPP).
Wykorzystanie omawianej procedury jest możliwe zarówno w odniesieniu do zwykłych, krajowych postępowań, jak również do postępowań w których jeden z uczestników, np. wierzyciel ma siedzibę na terenie innego państwa.

Postępowanie nakazowe jest procedurą uproszczoną i przyśpieszoną. Znajduje swoje zastosowanie do wymagalnych roszczeń pieniężnych, potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. Dochodzone roszczenia pieniężne mogą wynikać zarówno ze stosunków umownych, jak i pozaumownych.

Przepisy przewidują również możliwość wydania przez sąd słoweński nakazu zapłaty z urzędu, gdy powód w postępowaniu nie złożył wniosku w tej sprawie, ale wystąpiły wszystkie konieczne warunki wydawania nakazu. Wydanie nakazu zapłaty jest wówczas obligatoryjne i nie zależy od woli wierzyciela.

Pozew lub wniosek o wydanie nakazu zapłaty musi zawierać wszystkie elementy, obligatoryjne, tj.:

a) oznaczenie sądu;

b) nazwy / imiona i nazwiska oraz stałe lub tymczasowe miejsce zamieszkania stron;

c) imiona i nazwiska reprezentantów procesowych;

d) treść żądania – określające główny przedmiot sprawy oraz roszczenia poboczne;

e) wartość sporu;

f) podpis;

g) dokumenty na jakie powołuje się powód (oryginał lub kopia).

Prowadząc sądową windykację na Słowenii strony mogą występować przed sądem we własnym imieniu. Wyjątkiem są działania związane z nadzwyczajnymi środkami prawnymi, które to działania prawne mogą zostać podjęte jedynie przez pośrednika będącego zawodowym prawnikiem. Strona postępowania może podjąć decyzję, że chce być reprezentowana przez inną osobę. W postępowaniu przed sądem rejonowym, reprezentantem może być każda osoba posiadająca pełną zdolność prawną. Przed sądem wyższej instancji lub Sądem Najwyższym, jedynie adwokat słoweński lub inna osoba, która zdała egzamin zawodowy może występować się jako pełnomocnik.
Oficjalnym językiem używanym w postępowaniach windykacyjnych prowadzonych przed sądami w Słowenii jest język słoweński. Na obszarach zamieszkałych przez mniejszości etniczne pochodzenia węgierskiego lub włoskiego, język węgierski lub włoski jest również używany jako język oficjalny, obok słoweńskiego.

Pozew musi być wniesiony w języku oficjalnym i podpisany przez powoda. Oryginalny podpis powoda może być złożony zarówno jako tradycyjny pisemny podpis jak również jako bezpieczny podpis elektroniczny potwierdzony certyfikatem.

Wniosek oraz pozew muszą być zatem w formie pisemnej. Pisemny pozew oznacza pozew napisany odręcznie lub wydrukowany (w formie fizycznej). Pisemny pozew wnosi się poprzez pocztę, doręcza się bezpośrednio organowi lub doręczany jest przez osobę zawodowo upoważnioną do składania takich wniosków/pozwów. Pozew może być również wniesiony przy użyciu faxu.

Prawo słoweńskie dopuszcza również wniesienie pozwu w formie elektronicznej podpisanego bezpiecznym zweryfikowanym podpisem elektronicznym. Pozew elektroniczny przekazywany jest do systemu drogą elektroniczną. System informatyczny automatycznie potwierdza powodowi, że pozew został dostarczony.

Procedura postępowania nakazowego stanowi alternatywę wobec postepowań europejskich, jak europejski nakaz zapłaty, którą warto uwzględnić podejmując decyzję o windykacji na Słowenii.