windykacja w anglii

WINDYKACJA W SZWECJI  PŁACISZ TYLKO ZA SUKCES

✓ W terminie do 6 godzin przeprowadzamy darmową, wstępną weryfikację dłużnika w Szwecji i oceniamy wierzytelność pod kątem realności jej odzyskania;

✓ Windykację w Szwecji przeprowadzamy bez zaliczek i bez rozliczania kosztów własnych;

✓ Wynagrodzenie prowizyjne pobieramy po odzyskaniu należności;

✓ Dłużnik dokonuje spłat bezpośrednio na Twój rachunek bankowy.

WINDYKACJA W SZWECJI - 3 KROKI

 

Weryfikacja dłużnika


✓ Przeprowadzamy wstępną weryfikację wierzytelności

✓ Przedstawiamy informację na temat warunków na jakich przyjmujemy sprawę do windykacji

 

Windykacja pozasądowa


✓ Dłużnik spłaca zadłużenie lub przyjęty zostaje harmonogram spłat

✓ W przypadku zdecydowanej odmowy zapłaty przez dłużnika - przekazujemy sprawę do adwokata

 

Windykacja sądowa


✓ Adwokat na zlecenie wierzyciela uzyskuje nakaz lub wyrok

✓ Jeżeli dłużnik nie zapłaci dobrowolnie sprawa kierowana jest do egzekucji komorniczej

SKUTECZNOŚĆ   WINDYKACJI  W  SZWECJI

Windykowane wierzytelności
w Szwecji

4.470.000 EURO

Liczba prowadzonych spraw windykacyjnych

197

Liczba spraw zakończonych
powodzeniem

151

CZĘSTE PYTANIA

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres info@tenet.legal lub telefoniczny (+48) 795 000 290

Jak długo trwa weryfikacja dłużnika?

Wstępną weryfikację wierzytelności przeprowadzamy w ciągu 6 godzin od przesłania podstawowych informacji na temat dłużnika.


Jakie dokumenty są potrzebne do polubownej windykacji?

Potrzebujemy faktury lub faktur, które nie zostały opłacone przez dłużnika. Prześlemy Ci również do podpisania odpowiednią dokumentację, zawierającą umowę o współpracy, zlecenie i pełnomocnictwo.


Jak długo trwa polubowna windykacja?

Zwykle efekty podejmowanych działań windykacyjnych są widoczne w ciągu 21 dni od zlecenia windykacji. Jeśli w tym terminie dłużnik nie przystąpi do spłat ani nie przedstawi harmonogramu płatności należy przystąpić do działań sądowych.


Czy zapłacę prowizję jeśli niczego nie odzyskam?

Jeśli windykacja się nie powiedzie, nie płacisz prowizji – jest ona wynagrodzeniem od sukcesu


SKONTAKTUJ  SIĘ  Z  NAMI

Dane zgłaszającego
Dane zgłaszającego
Dane zgłaszającego
Dane dłużnika

WINDYKACJA W SZWECJI – INFORMACJE

 

Windykacja należności w  Szwecji może być przeprowadzona szybko i skutecznie między innymi dzięki temu, że można się ubiegać o wydanie nakazu zapłaty przez stroną Szwedzkiego Urzędu Enfocement Authority (‘Kronofogdemyndigheten’). Co warte podkreślenia, można dokonać czynności prawnych w języku szwedzkim, angielskim, fińskim, lapońskim, polskim, arabskim i perskim.

Procedura nakazowa jest uproszczonym postępowaniem i jej celem jest zobowiązanie pozwanego do zapłaty wymagalnego zadłużenia finansowego, które może być następnie wykonane w drodze egzekucji.

Skorzystanie z postępowania nakazowego nie jest obligatoryjne. Zamiast tego trybu można skierować powództwo do sądu rejonowego (‘tingsrätt’).

Możliwość prowadzenia windykacji nie jest zawężona jedynie do osób i podmiotów mających siedzibę na terenie Szwecji. Możliwym jest ubieganie się o wydanie nakazu zapłaty również przeciwko pozwanemu, który ma siedzibę poza granicami Szwecji.

Wniosek o wydanie nakazu zapłaty należy złożyć na piśmie z podpisem. Wniosek powinien zawierać:
• określenie stron postępowania;
• określenie dochodzonego roszczenia wraz ze wskazaniem jego podstaw;
• wartość roszczenia;
• termin zapłaty wraz z określeniem dochodzonych odsetek;
• określenie wszelkich kosztów dochodzonych przez powoda;

Wierzyciel podejmując działanie prawne nie ma obowiązku skorzystania z pełnomocnika zawodowego. Nie ma zatem obowiązku reprezentacji lub posiadania adwokata w Szwecji. Co więcej strona postępowania może skorzystać z reprezentacji przez osobę trzecią nie będącą adwokatem ani nawet prawnikiem.

Językiem używanym w sądach jest język szwedzki. Przystępując do windykacji w Szwecji należy zatem przygotować stosowny wniosek w tym języku. Jeżeli dokument zostanie złożony w innym języku sąd może w pewnych sytuacjach zlecić stronie jego przetłumaczenie. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest zlecenie przez sąd przetłumaczenia takiego dokumentu z urzędu.

Wniosek o wezwanie musi być złożony w formie pisemnej i podpisany osobiście. Jeżeli wniosek nie jest podpisany osobiście ale jest wniesiony za pośrednictwem faxu lub maila, sąd musi zażądać potwierdzenia wniosku poprzez przedłożenie oryginalnego podpisanego dokumentu .