Windykacja Szwecja

Windykacja Szwecja

Windykacja w Szwecji może być przeprowadzona szybko i skutecznie między innymi dzięki temu, że można się ubiegać o wydanie nakazu zapłaty przez stroną Szwedzkiego Urzędu Enfocement Authority (‘Kronofogdemyndigheten’) Co warte podkreślenia, można dokonać czynności prawnych w języku szwedzkim, angielskim, fińskim, lapońskim, polskim, arabskim i perskim.

Procedura nakazowa jest uproszczonym postępowaniem i jej celem jest zobowiązanie pozwanego do zapłaty wymagalnego zadłużenia finansowego, które może być następnie wykonane w drodze egzekucji.

Skorzystanie z postępowania nakazowego nie jest obligatoryjne. Zamiast tego trybu można skierować powództwo do sądu rejonowego (‘tingsrätt’).

Możliwość prowadzenia windykacji nie jest zawężona jedynie do osób i podmiotów mających siedzibę na terenie Szwecji. Możliwym jest ubieganie się o wydanie nakazu zapłaty również przeciwko pozwanemu, który ma siedzibę poza granicami Szwecji.

Wniosek o wydanie nakazu zapłaty należy złożyć na piśmie z podpisem. Wniosek powinien zawierać:
• określenie stron postępowania;
• określenie dochodzonego roszczenia wraz ze wskazaniem jego podstaw;
• wartość roszczenia;
• termin zapłaty wraz z określeniem dochodzonych odsetek;
• określenie wszelkich kosztów dochodzonych przez powoda;

Wierzyciel podejmując działanie prawne nie ma obowiązku skorzystania z pełnomocnika zawodowego. Nie ma zatem obowiązku reprezentacji lub posiadania adwokata w Szwecji .Co więcej stron postępowania może skorzystać z reprezentacji przez osobę trzecią nie będącą adwokatem ani nawet prawnikiem.

Językiem używanym w sądach jest język szwedzki. Przystępując do windykacji w Szwecji należy zatem przygotować stosowny wniosek w tym języku. Jeżeli dokument zostanie złożony w innym języku sąd może w pewnych sytuacjach zlecić stronie jego przetłumaczenie. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest zlecenie przez sąd przetłumaczenia takiego dokumentu z urzędu.

Wniosek o wezwanie musi być złożony w formie pisemnej i podpisany osobiście. Jeżeli wniosek nie jest podpisany osobiście ale jest wniesiony za pośrednictwem faxu lub maila, sąd musi zażądać potwierdzenia wniosku poprzez przedłożenie oryginalnego podpisanego dokumentu .