Windykacja Rumunia

Windykacja należności w Rumunii

Windykacja w Rumunii może być prowadzona w oparciu o nakaz zapłaty, który przez sąd rumuński wydawany jest w postępowaniu uproszczonym.

Procedurę nakazu zapłaty stosuje się do roszczeń, które stanowią zobowiązania pieniężne wynikające z umowy cywilnoprawnej sporządzonej na piśmie lub zobowiązania pieniężne określone w statucie lub w innym dokumencie podpisany przez strony lub zatwierdzony w inny określony prawnie sposób.

Windykacja w Rumunii może być prowadzona w tym trybie niezależnie od wartości dochodzonego świadczenia. Procedura nakazu zapłaty  jest dobrowolna, odzyskanie długu może odbyć się również poprzez wniesienie sprawy do sądu na podstawie ogólnych przepisów prawa cywilnego lub w drodze ogłoszenia upadłości dłużnika.

Dłużnik ma prawo odnieść się do żądania. Jeżeli jego odpowiedź na wniosek o wydanie nakazu zapłaty będzie uzasadniona , sąd odrzuci wniosek wierzyciela postanowienie.

Nie ma ujednoliconego wzoru formularza, ale – powód musi pamiętać o podstawowych danych przy sporządzeniu wniosku, takich jak: : imię i nazwisko oraz adres, nazwę i siedzibę wierzyciela i dłużnika, numer rejestracji w rejestrze handlowym lub w rejestrze osób prawnych, kod podatkowy i numer rachunku bankowego; dochodzoną kwotę,  podstawę faktyczną i prawną zobowiązania, termin w którym zobowiązanie miało zostać wykonane oraz wszelkie inne niezbędne informacje określające dług.

Wierzyciel prowadzący windykację w Rumunii musi pamiętać aby do wniosku  dołączyć umowę lub inny dokument potwierdzający istnienie należności oraz dowód doręczenia wezwania do zapłaty wysłanego dłużnikowi. Wierzyciel musi doręczy wezwanie dłużnikowi za pośrednictwem komornika sądowego lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Wezwanie powinno mieć określoną treść i żądać zapłaty należnej kwoty w terminie 15 dni od daty otrzymania wezwania. Wezwanie przerywa okres przedawnienia długu.

Windykacja w Rumunii z wykorzystaniem wyżej zaprezentowanych możliwości proceduralnych jest możliwością wartą rozważenia a co istotne nie obowiązuje przy nich przymus adwokacki w związku z czym wierzyciel może działać bez pośrednictwa adwokata rumuńskiego (co jednakże jest obarczone dużym ryzykiem i nie jest wskazane).