windykacja w anglii

WINDYKACJA W RUMUNII  PŁACISZ TYLKO ZA SUKCES

✓ W terminie do 6 godzin przeprowadzamy darmową, wstępną weryfikację dłużnika w Rumunii i oceniamy wierzytelność pod kątem realności jej odzyskania;

✓ Windykację w Rumunii przeprowadzamy bez zaliczek i bez rozliczania kosztów własnych;

✓ Wynagrodzenie prowizyjne pobieramy po odzyskaniu należności;

✓ Dłużnik dokonuje spłat bezpośrednio na Twój rachunek bankowy.

WINDYKACJA W RUMUNII - 3 KROKI

 

Weryfikacja dłużnika


✓ Przeprowadzamy wstępną weryfikację wierzytelności

✓ Przedstawiamy informację na temat warunków na jakich przyjmujemy sprawę do windykacji

 

Windykacja pozasądowa


✓ Dłużnik spłaca zadłużenie lub przyjęty zostaje harmonogram spłat

✓ W przypadku zdecydowanej odmowy zapłaty przez dłużnika - przekazujemy sprawę do adwokata

 

Windykacja sądowa


✓ Adwokat na zlecenie wierzyciela uzyskuje nakaz lub wyrok

✓ Jeżeli dłużnik nie zapłaci dobrowolnie sprawa kierowana jest do egzekucji komorniczej

SKUTECZNOŚĆ   WINDYKACJI  W  RUMUNII

Windykowane wierzytelności
w Rumunii

9.550.000 EURO

Liczba prowadzonych spraw windykacyjnych

428

Liczba spraw zakończonych
powodzeniem

368

CZĘSTE PYTANIA

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres info@tenet.legal lub telefoniczny (+48) 795 000 290

Jak długo trwa weryfikacja dłużnika?

Wstępną weryfikację wierzytelności przeprowadzamy w ciągu 6 godzin od przesłania podstawowych informacji na temat dłużnika.


Jakie dokumenty są potrzebne do polubownej windykacji?

Potrzebujemy faktury lub faktur, które nie zostały opłacone przez dłużnika. Prześlemy Ci również do podpisania odpowiednią dokumentację, zawierającą umowę o współpracy, zlecenie i pełnomocnictwo.


Jak długo trwa polubowna windykacja?

Zwykle efekty podejmowanych działań windykacyjnych są widoczne w ciągu 21 dni od zlecenia windykacji. Jeśli w tym terminie dłużnik nie przystąpi do spłat ani nie przedstawi harmonogramu płatności należy przystąpić do działań sądowych.


Czy zapłacę prowizję jeśli niczego nie odzyskam?

Jeśli windykacja się nie powiedzie, nie płacisz prowizji – jest ona wynagrodzeniem od sukcesu


SKONTAKTUJ  SIĘ  Z  NAMI

WINDYKACJA W RUMUNII – INFORMACJE

Windykacja należności w  Rumunii może być prowadzona w oparciu o nakaz zapłaty, który przez sąd rumuński wydawany jest w postępowaniu uproszczonym.

Procedurę nakazu zapłaty stosuje się do roszczeń, które stanowią zobowiązania pieniężne wynikające z umowy cywilnoprawnej sporządzonej na piśmie lub zobowiązania pieniężne określone w statucie, lub w innym dokumencie podpisany przez strony, lub zatwierdzonym w inny określony prawnie sposób.

Windykacja w Rumunii może być prowadzona w tym trybie niezależnie od wartości dochodzonego świadczenia. Procedura nakazu zapłaty  jest dobrowolna, odzyskanie długu może odbyć się również poprzez wniesienie sprawy do sądu na podstawie ogólnych przepisów prawa cywilnego lub w drodze ogłoszenia upadłości dłużnika.

Dłużnik ma prawo odnieść się do żądania. Jeżeli jego odpowiedź na wniosek o wydanie nakazu zapłaty będzie uzasadniona , sąd odrzuci wniosek wierzyciela w formie postanowienia.

Nie ma ujednoliconego wzoru formularza, alepowód musi pamiętać o podstawowych danych przy sporządzeniu wniosku, takich jak:- imię i nazwisko oraz adres, nazwę i siedzibę wierzyciela i dłużnika, numer rejestracji w rejestrze handlowym lub w rejestrze osób prawnych, kod podatkowy i numer rachunku bankowego; dochodzoną kwotę, podstawę faktyczną i prawną zobowiązania, termin w którym zobowiązanie miało zostać wykonane oraz wszelkie inne niezbędne informacje określające dług.

Wierzyciel prowadzący windykację w Rumunii musi pamiętać aby do wniosku  dołączyć umowę lub inny dokument potwierdzający istnienie należności oraz dowód doręczenia wezwania do zapłaty wysłanego dłużnikowi. Wierzyciel musi doręczy wezwanie dłużnikowi za pośrednictwem komornika sądowego lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Wezwanie powinno mieć określoną treść i żądać zapłaty należnej kwoty w terminie 15 dni od daty otrzymania wezwania. Wezwanie przerywa okres przedawnienia długu.

Windykacja w Rumunii z wykorzystaniem wyżej zaprezentowanych możliwości proceduralnych jest możliwością wartą rozważenia a co istotne nie obowiązuje przy nich przymus adwokacki w związku z czym wierzyciel może działać bez pośrednictwa adwokata rumuńskiego (co jednakże jest obarczone dużym ryzykiem i nie jest wskazane).