Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) informujemy, że:

 

·         Administratorem danych osobowych jest Tenet Group Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Świebodzkiej 6/1, 50-046 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000693979, NIP 8971844727, REGON 368211890; Dane kontaktowe Administratora danych osobowych: e-mail: info@tenet.legal

 

·         W zakresie w jakim Państwa dane nie zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od Państwa, dane te zostały przekazane przez podmiot, któremu udzielili Państwo zgody na przekazanie danych Administratorowi. Informacje o przedsiębiorcach zawierające dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, przedstawicieli i reprezentantów przedsiębiorców dostępne w źródłach publicznie dostępnych, w szczególności w rejestrach KRS, CEiDG, GUS, CEPiK, Monitorze Sądowym i Gospodarczym zostały pozyskane bezpośrednio oraz od podmiotów specjalizujących się w dostarczaniu danych, na temat przedsiębiorców. Informacje o przedsiębiorstwach są pozyskiwane również przez nas z Państwa stron internetowych lub są przekazywane przez inne przedsiębiorstwa.

 

·         W zakresie w jakim Państwa dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa, przetwarzane przez Administratora dane mogą obejmować imiona i nazwiska, nazwy firm, adresy tradycyjne i poczty e-mail.

 

·         Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i f RODO, w jednym lub w kilku z poniżej określonych celów:

a)       wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie przewidzianym przepisami prawa;

b)      realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności takich jak: nawiązanie stosunków biznesowych, zawarcie lub realizacja umowy, pobieranie zgód do prowadzenia jak i samo prowadzenie marketingu bezpośredniego, zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, weryfikacja poprawności i wzbogacania posiadanych danych, weryfikacja kontrahentów;

c)       określonych w treści wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w przypadku i w zakresie w jakim Państwo wyrazili zgodę na to przetwarzanie;

 

·         Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a)       organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub do otrzymania danych na podstawie stosownych przepisów prawa,

b)      podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradczo–kontrolne (np. firmy audytorskie),

c)       podmioty działające na zlecenie Administratora w celu dochodzenia praw przysługujących Administratorowi (np. zewnętrzne kancelarie prawne),

d)      podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora,

e)       inne podmioty, którymi Administrator posługuje się w toku prowadzenia swojej działalności gospodarczej i którym powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

·         Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przetwarzane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

a)       w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia lub zawarcia Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO): od momentu zebrania danych przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia lub od momentu zebrania tych danych w trakcie zawierania Umowy lub od momentu zebrania tych danych w trakcie trwania umowy (w razie uzupełnienia lub aktualizacji danych w trakcie trwania Umowy) do czasu rozwiązania umowy lub realizacji umowy po momencie jej rozwiązania (np. rozpatrywanie reklamacji);

b)      w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;

c)       w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dane będą przechowywane do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu;

d)      w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu;

 

·         Państwa dane nie będą przez nas przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

 

·         Posiadają Państwo prawo do:

a)       żądania dostępu do treści swoich danych (w granicach określonych w art. 15 RODO),

b)      żądania sprostowania swoich danych (w granicach określonych w art. 16 RODO),

c)       żądania usunięcia swoich danych (w granicach określonych w art. 17 RODO),

d)      żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych (w granicach określonych w art. 18 RODO), przenoszenia swoich danych (w granicach określonych w art. 20 RODO),
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (w granicach określonych w art. 21 RODO). W zakresie w jakim przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody mają Państwo prawo jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody. Posiadają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

 

·         Państwa dane nie są przez nas przetwarzane w sposób zautomatyzowany.