europejski nakaz zapłaty

EUROPEJSKI NAKAZU ZAPŁATY – SPRZECIW

W myśl art. 16 Rozporządzenia pozwany może wnieść sprzeciw do sądu, który wydał europejski nakaz zapłaty. Sprzeciw należy wnieść w terminie 30 dni od daty doręczenia europejskiego nakazu zapłaty przy użyciu formularza określonego w załączniku VI Rozporządzenia (formularz E). Nie wniesieniu sprzeciwu przy użyciu właściwego formularza nie spowoduje jednak jego odrzucenia.

Aby sprzeciw był skuteczny wystarczy bowiem, aby pozwany zakwestionował roszczenie, bez konieczności precyzowania powodów. Sprzeciw wnosi się w formie papierowej lub za pomocą innego środka komunikacji elektronicznej – akceptowanego przez Państwo członkowskie, w którym wydano ENZ. W wyniku wniesienia sprzeciwu dalsze postępowanie odbywa się w przed właściwym sądami w Państwie członkowskim, w którym wydano europejski nakaz zapłaty – zgodnie z przepisami tego kraju regulującymi zwykłe postępowanie cywilne – chyba, że powód wyraźnie zażądał zakończenia postępowania w takiej sytuacji.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *