europejski nakaz zapłaty

EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY – POZEW

Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty składa się przy użyciu formularza A, określonego w załączniku I Rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 (formularze dostępne są na stronie Europejskiego Portalu e-sprawiedliwości zarządzanej przez Komisję Europejską https://e-justice.europa.eu/content_european_payment_order_forms-156-pl.do#action).

Posługiwanie się formularzem pozwu jest obowiązkowym warunkiem wytoczenia powództwa w omawianym postępowaniu.

Stosownie do treści art. 7 Rozporządzenia pozew musi zawierać:

1. nazwy lub imiona i nazwiska oraz adresy stron, a także w odpowiednich przypadkach, ich przedstawicieli oraz oznaczenie sądu, do którego kierowany jest pozew;

2. kwotę dochodzonego roszczenia, w tym kwotę roszczenia głównego oraz, stosownie do okoliczności, odsetki, kary umowne i koszty;

3. jeżeli powód dochodzi odsetek – stawkę odsetek oraz okres, za jaki żąda odsetek, chyba że zgodnie z prawem państwa członkowskiego wydania odsetki ustawowe doliczane są automatycznie do roszczenia głównego;

4. uzasadnienie roszczenia, w tym opis okoliczności wskazanych jako podstawa roszczenia oraz, w odpowiednich przypadkach, żądanych odsetek;

5. opis dowodów na poparcie roszczenia;

6. okoliczności uzasadniające właściwość sądu;

7. uzasadnienie transgranicznego charakteru sprawy w rozumieniu art. 3.

Poza wskazanymi powyżej, do obligatoryjnych składników pozwu podlegających badaniu przez sąd stosownie do treści art. 7 ust. 6 zd. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 należy również podpis powoda lub w odpowiednich – jego przedstawiciela. Ponadto stosownie do treści art. 7 ust. 3 Rozporządzenia pozew zawiera oświadczenie powoda, że podane informacje są zgodne z jego najlepszą wiedzą i przekonaniem oraz że przyjmuje on do wiadomości, iż umyślne podanie nieprawdziwych informacji może

Fakultatywnie natomiast w załączniku do pozwu powód może poinformować sąd, że w razie wniesienia sprzeciwu przez pozwanego, sprzeciwia się on skierowaniu sprawy do zwykłego postępowania cywilnego w rozumieniu art. 17 Rozporządzenia. Powód może złożyć takie oświadczenie również w terminie późniejszym – do czasu wydania jednak europejskiego nakazu zapłaty.

Każde państwo członkowskie musi zaakceptować składanie pozwów o wydanie europejskiego nakazu zapłaty w formie papierowej. Nie ma żadnych dodatkowych wymogów. Państwa członkowskie mogą również akceptować inne sposoby złożenia pozwu, w tym drogą elektroniczną. W przypadku gdy pozew jest składany w formie elektronicznej, musi on zawierać podpis zgodny z art. 2 ust. 2 dyrektywy 1999/93/WE. Taki podpis elektroniczny nie jest wymagany, jeżeli w państwie członkowskim wydania ENZ funkcjonują alternatywne systemy komunikacji elektronicznej, które są dostępne dla upoważnionych użytkowników i jeżeli Komisja Europejska została o nich zawiadomiona.

Sąd, do którego wniesiono pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty możliwie jak najszybciej określa, czy spełnione zostały wymogi określone w art. 2,3,4,6 i 7 Rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 (transgraniczny charakter sprawy cywilnej bądź handlowej, roszczenie pieniężne, właściwość danego sądu, warunki obligatoryjne pozwu itp.) oraz bada, czy pozew wydaje się być uzasadniony. Badanie takie może mieć formę procedury zautomatyzowanej.

Jeśli formularz pozwu nie jest spełnia wymogów określonych w art. 7 ust. 2, 3 oraz 6 zd. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 (obligatoryjnych składników pozwu), sąd umożliwia powodowi uzupełnienie lub poprawienie pozwu, chyba że roszczenie jest oczywiście nieuzasadnione lub pozew jest niedopuszczalny. W celu wezwania powoda do uzupełnienia lub poprawienia formularza sąd korzysta z formularza określonego w załączniku II (formularz B) określając jednocześnie w tym celu stosowny termin, który uważa za odpowiedni w danych okolicznościach. Termin ten podlega przedłużeniu przez Sąd według swobodnego uznania.

Jeżeli wymogi pozwu są spełnione jedynie w odniesieniu do części dochodzonego roszczenia sąd powiadomi o tym powoda, korzystając z określonego w załączniku III (formularz C). W takim wypadku sąd wzywa powoda odpowiednio do przyjęcia lub odrzucenia propozycji wydania europejskiego nakazu zapłaty na kwotę określoną przez sąd oraz poucza go o skutkach podjętej decyzji. Powód udziela odpowiedni zwracając formularz C przesłany przez sąd, w terminie określonym przez sąd.

Jeżeli powód przyjmuję propozycję sądu , sąd wydaje ENZ w odniesieniu do części roszczenia zaakceptowanej przez powoda. Jeżeli jednak powód nie prześle odpowiedni w wyznaczonym przez sąd terminie lub też odrzuci propozycję sądu, sąd odrzuci pozew w całości.
Jak wskazano powyżej na skutek badania pozwu sad rozpoznający sprawę może również od razu odrzucić pozew jeżeli roszczenie jest oczywiście nieuzasadnione.

Sąd odrzuci pozew również w przypadku niedokonania przez powoda czynności wymaganych przez Sąd na podstawie art. 9 Rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 czyli m.in. wobec nieuzupełnienia braków pozwu lub też gdy nie zostaną spełnione przesłanki określone w art. 2,3,4 oraz 6 Rozporządzenia. O przyczynach odrzucenia pozwu powód jest informowany, przy użyciu formularza określonego w załączniku IV Rozporządzenia (formularz)

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *