europejski nakaz zapłaty

EUROPEJSKI NAKAZ ZAJĘCIA RACHUNKU BANKOWEGO – WYKONYWANIE

Europejski nakaz zajęcia rachunku bankowego wydany w jednym Państwie członkowskim zgodnie z przepisami omawianego Rozporządzenia jest uznawany w innych Państwach członkowskich bez konieczności przeprowadzanie jakiejkolwiek specjalnej procedury i jest wykonalny w tych Państwach bez potrzeby stwierdzania jego wykonalności.

Europejski nakaz zajęcia rachunku podlega wykonaniu stosownie do przepisów krajowych Państwa członkowskiego wykonania. Do końca trzeciego dnia roboczego po wykonanie nakazu zabezpieczenia balu lub inny podmiot odpowiedzialny za jego wykonanie w danych Państwie Członkowskim wydaje oświadczenie, w którym wskazuje czy i w jakim zakresie środki na rachunku dłużnika zostały zabezpieczone, a jeżeli tak się stało, w jakim dniu wydano nakaz.
Do obowiązku wierzyciela natomiast należy podjęcie niezbędnych kroków, aby zapewnić zwolnienie spod zabezpieczenia wszelkich sum, które po wykonaniu nakazu zabezpieczenia przewyższają kwotę, na którą został on wydany.
Środki zgormadzone na rachunkach, które zgodnie z dokumentacją banku nie należą wyłącznie do dłużnika (lub rachunkach, których posiadaczem jest osoba trzecia w imieniu dłużnika lub których posiadaczem jest dłużnik w imieniu osoby trzeciej) mogą zostać zabezpieczone wyłączenie w takim zakresie, w jakim mogą one podlegać one zabezpieczeniu na mocy prawa Państwa członkowskiego wykonania. Zabezpieczeniu nie podlegają ponadto kwoty, które zgodnie, z prawem tego Państwa wyłączone są spod zajęcia.
Zabezpieczone środki pozostają zabezpieczone zgodnie z treścią europejskiego nakazu zajęcie rachunku bankowego (bądź ewentualnymi późniejszymi modyfikacjami) do momentu, w którym następuje zakończenie wykonania nakazu bądź też, w którym został on uchylony oraz gdy środom służący wykonaniu orzeczenia, w związku z roszczeniem które nakaz zabezpieczał stanie się skuteczny w odniesieniu do środków podlegających zabezpieczeniu.

Nakaz zabezpieczenia wraz dowodami dostarczonymi przez Wierzyciela oraz oświadczeniem wydanym przez podmiot odpowiedzialny za wykonanie nakazu jest doręczany dłużnikowi.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *