europejski nakaz zapłaty

EUROPEJSKI NAKAZ ZAJĘCIA RACHUNKU BANKOWEGO – OBRONA

Otrzymując Europejski nakaz zajęcia rachunku bankowego dłużnik nie jest pozbawiony możliwości obrony swoich praw. Przysługują mu bowiem środki odwoławcze zarówno przeciwko samemu nakazowi zabezpieczenia, jak i jego przeciwko jego wykonaniu.W pierwszym przypadku środka odwoławczego udziela się poprzez uchylenie lub w stosownych przypadkach zmianę nakazu, w przypadku ziszczenia sięprzesłanek określonych w Rozporządzeniu,

w tym między innymi, jeżeli np. orzeczenie w sprawie głównej zostało uchylone bądź ugoda sądowa lub dokument sądowy, których zabezpieczenia się drodze nakazu domagał się wierzyciel zostały unieważnione lub w sytuacji gdy roszczenie podlegające zabezpieczeniu zostało w pełni lub części spłacone. Niezależnie od powyższego, na wniosek dłużnika skierowany do Sądu lub o ile przewiduje to prawo krajowe, organu egzekucyjnego, wykonanie nakazu zajęcia rachunku bankowego może zostaje ograniczone na tej podstawie, że niektóre kwoty przechowywane na rachunku powinny być wyłączone z zajęcia lub także, że takie kwoty wyłączone z zajęcia nie zostały w ogóle bądź prawidłowo uwzględnione. Ponadto, wykonanie może zostać zakończone między innymi na tej podstawie, że : (i) zabezpieczony rachunek jest wyłączony z zakresu zastosowania przedmiotowego Rozporządzenia (podkreślić należy, iż Rozporządzenie nie ma zastosowania do rachunków bankowych, które zgodnie z prawem Państwa członkowskiego prowadzony jest rachunek, nie podlegają zajęciu, ani do rachunków prowadzonych w związku z działaniem, któregokolwiek z systemów określonych w art. 2 lit. a dyrektywy 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Z zakresu zastosowania Rozporządzenia wyłączone zostały również rachunku prowadzone w bankach centralnych lub przez te banki, gdy działają one jako władze monetarne) (ii) w państwie członkowskim wykonania odmówiono wykonania orzeczenia, ugody sądowej lub dokumentu urzędowego, których wykonanie wierzyciel starał się zabezpieczyć za pomocą nakazu; (iii) w państwie członkowskim wydania zawieszono wykonalność orzeczenia, którego wykonanie wierzyciel starał się zabezpieczyć za pomocą nakazu. Ponadto, dłużnik lub wierzyciel mogą zwrócić się do sądu, który wydal nakaz zajęcia rachunku bankowego, o zmianę lub o uchylenie nakazu na tej podstawie, że okoliczności, na podstawie których nakaz został wydany, uległy zmianie. Również Sąd, który wydał nakaz zabezpieczenia, może z własnej inicjatywy, ze względu na nowe okoliczności, o ile dopuszcza to prawo państwa członkowskiego wydania, zmienić lub uchylić nakaz. Prawo odwołania co do decyzji w przedmiocie odmowy wydania nakazu zabezpieczenia przysługuje również wierzycielowi. Odwołanie może zostać przez niego złożone w terminie 30 dni od daty powiadomienia go o odmownej decyzji Sądu. Niezależnie od prawa do odwołania wierzycielowi przysługuje uprawnienie do wystosowania nowego wniosku o wydanie nakazu zabezpieczenia na podstawie nowych faktów lub dowodów. Wierzyciel nie może jednak składać wniosków o wydanie nakazu zabezpieczenia do różnych sądów w tym samym czasie, wobec tego samego dłużnika w celu zabezpieczenia tego samego roszczenia.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *